بیانیه ی همبستگی زنان ایرانی با زنان تونس

تغییر برای برابری- روز شنبه 29 ژانویه تظاهراتی از سوی سازمان های مستقل زنان تونسی درپایتخت این کشور تدارک دیده شده بود.

به این مناسبت 155 نفر از مدافعان حقوق زنان ایرانی طی نامه ایی به سازمان های زنان برگزارکننده این گردهم آیی و زنان تونس، ضمن تحسین خیزش مردم کشور تونس برای احقاق حقوق خود و پایداری شان برای به دست گرفتن سرنوشت شان، از مبارزات زنان تونس برای حفظ دست آوردهایشان در زمینه ی حقوق زنان و خواست تعمیق این حقوق، حمایت کردند. در این پیام چنین آمده است:

- ما فعالین حقوق زنان ایران همبستگی خود را با مردم تونس و به ویژه با زنان مبارز این کشور که در پروسه ی شورانگیز اما دشوار برپایی جامعه ایی دمکراتیک، تضمین رعایت حقوق بشر و برقراری حکومت قانون در کشورشان مشارکت دارند، ابراز می کنیم. ما امضا کنندگان این نامه به ویژه با علاقه ایی توام با نگرانی، تاثیرات تحولات اخیر بر حقوق زنان تونس را پی می گیریم. ما شاهدیم که مدافعان برابر حقوقی زنان تونس از ضرورت حفظ حقوق فعلی و پیگیری دست آوردهای مبارزاتی خود در زمینه ی حقوق زنان غافل نیستند. فعالین جنبش زنان تونس باید بدانند که دست آوردهای آنها در مسیر مبارزه شان برای دمکراسی و برابری زنان تاثیر تایین کننده ایی بر منطقه خواهد گذاشت و به الگویی برای همه ی ما زنان تبدیل خواهد شد. امروز هر پیروزی و دست آورد زنان تونسی، به منزله ی پیروزی همه ی زنان کشورهای اسلامی خواهد بود.

شور و امید مردم تونس به ما نیز سرایت کرده است. ما نیز چون مردم تونس بذر امید را در دل کاشته ایم که بر سر حقوق زنان معامله ی سیاسی صورت نگیرد و زنان بتوانند در پروسه ی بازسازی و دفاع از دمکراسی تونس دخیل باشند. ما نیز امیدواریم که شهروندان تونسی نه تنها دست آوردهای خود را با احترام به حقوق زنان تضمین کنند بلکه قدم های جدی برای تضمین و تحقق کامل برابری زنان در مقابل قانون و مشارکت مساوی آنها در زندگی اجتماعی و سیاسی بردارند.

ما نیز امیدوار شده ایم که پیروزی مردم تونس الهام بخش مردمان دیگر کشورهای منطقه ی ما در راه اتخاذ قدم های مشخص و مستحکم برای تضمین حکومت مردم بر مردم، حمایت از حقوق زنان و برابری همه شهروندان شود.

این نامه به عربی، فرانسه و انگلیسی ترجمه ودر اختیار رسانه ها، سازمان های زنان و فعالین جنبش زنان تونس قرار گرفت.