خبرنامه فلزکارشماره 27

           www.felezkar2.bogfa.com       

*درنخستین نشست کمیته تعیین حداقل دستمزدبرای سال90،نمایندگان کارگری پیشنهاد تعیین500 هزارتومان به عنوان کف حقوق کارگران مطرح شد.بنظرنمی رسددرنشست سه جانبه کارفرمایان، کارگران ونمایندگان دولت باافزایش 197هزارتومانی حقوق کارگران برای سال آینده موافقت شود. هرچندماده41 قانون کارچگونگی تعیین دستمزدکارگران رابرای یک خانواده 4نفره وکافی بودن آن مبلغ برای هزینه های خانوارکارگری درنظرگرفته ،اماآنچه هرساله اتفاق می افتد،دورشدن کارگران ازامکان داشتن یک زندگی شرافتمندانه است.                               کارگران فلزکار

*تجمع کارگران شرکت سازنده راه آهن قزوین رشت درمقابل استانداری.

*کارگران چینی البرز14ماه حقوق طلب کارند.

*خرماکاران فهرج به علت فروش نرفتن خرمای سال گذشته که هنوزدرسردخانه هانگهداری می شود ،ورشکست شدند.

*عیدی318هزار500تومانی کارمندان برای امسال                                 آرمان26/10/89

*دبیرکل خانه کارگر:افزایش دستمزدکارگران نبایدقربانی پرداخت یارانه هاشود.یارانه های پرداختی نقدی اساسابرای جبران افزایش قیمت کالاهایی همچون سوخت است که تاپیش ازاین، ازیارانه        برخورداربودند.اماافزایش دستمزدکارگران برای جبران تورم سالیانه است که به تبع آن قدرت کارگران کاهش می یابد.تورم به تعبیر اقتصادانان جشن اغنیا وعزای فقرااست،چراکه ثروت و مستغلات اغنیا تا 100درصدافزایش میابد.اماآنچه ازمحل اجرای این طرح عایدکارگران وکارمندان، حقوق بگیران و کشاورزان می شود،ازدست دادن قدرت خریدی خواهدبودکه به سادگی قابل جبران نیست.

*دبیراجرایی جامعه اسلامی کارگران گیلان:درحال حاضرجوانان گیلانی بیکارهستندونرخ بیکاری دراستان گیلان بالغ بر20درصداست.قراردادهای موقت کارگری تامین شغلی راازجامعه کارگری گیلان گرفته است.کارخانه های چون ایران الکتریک،چینی سازی گیلان،فرش گیلان،ایران کنف، کنف کار،پیله ابریشم،ایران پوپیلن،چوکا،جوراب گیلان پس ازواگذاری به بخش خصوصی تعطیل شده اند.کارخانه ایران الکتریک رشت 1600کارگرداشته که پس ازواگذاری باخاک یکسان و کارگران آن بیکارشده اند.کارخانه پوشش رشت بیش از3هزارکارگرداشته که هم اکنون دیگرفعال نیست.                                                                         کاروکارگر27/10/89

*درحالی که زحمتکشان برای گرفتن یک وام یک میلیون تومانی ازبانکها سرگردان خیابانهامی شوند یک شرکت موفق به دریافت 120میلیاردتومان وام ازیکی ازبانکها گردیده وضمن نپرداختن اصل پول30 میلیاردتومان نیزخسارت دریافت کرده است.

*پس ازهدفمندکردن یارانه هاوگران شدن سوخت درروستاهای چابهار،روستاییان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند وحمل آب به این روستاهابه وسیله تانکرهای آب انجام می شود.باگران شدن سوخت حمل آب آشامیدنی به این روستاها مشکل شده است ومردم ازآبهای آلوده وجاری مصرف می کنند.

*علی دهقان کیا:برای دستیابی به ارزیابی های دقیق ترازوضعیت معیشت خانواده های کارگری جلسات کمیته های دستمزدفعلامتوقف شده است.به دلیل آغازاجرای هدفمندی یارانه هادرکمترازیکماه گذشته هنوزنمی توان بررسی وارزیابی درستی ازوضعیت بازاروسبدهزینه های کارگران داشت.

                                                                                           آرمان 28/10/89

*تظاهرات علیه گرانی وکاهش یارانه هادرکشورهای تونس،سودان،اردن،بولیوی،مصر،لیبی. تظاهرات گرسنگان وبیکاران درچندهفته اخیر باعث ناآرامی هایی درکشورهای فوق گردیده است.در بولیوی زحمتکشان توانستندیارانه های حذف شده رادوباره احیاکنندودولت بولیوی رامجبوربه لغو دستورهای صندوق بین المللی پول وسازمان تجارت جهانی سازند.درسودان مردم خواستاربرکناری وزیراقتصادازسمتش شدند.دولت سودان برای جبران کسری بودجه خود تصمیم به کاهش یارانه های محصولات نفتی وافزایش بهای شکرگرفت،که بااعتراض مردم روبروشد.دراعتراضات مشابه در اردن،دولت اردن درتصمیمی فوری بهای برنج،شکر،گوشت قرمزرا5درصدکاهش داد.در لیبی جوانان بی خانمان نیزدست به تظاهرات زدند.                                کارگران فلزکار

*واردات شکردر9ماه اخیر154درصد رشد داشته است.

*واردات برنج ازمرز830 هزار گذشت.

*افزایش 15درصدی کرایه ها.                                             آرمان     28/10/89

*سازمان جهانی خواربار(فاﺋو)یکی از مجموعه های سازمان ملل به کشورهای عضو اعلام کرد بحران سرمایه داری وافزایش قیمت جهانی 5 قلم ازمواد غذایی اصلی مردم جهان لبنیات- گوشت-غلات-شکر-روغن،احتمال شورش گرسنگان را درکشورها عضو، هشدار داد.      کارگران فلزکار

*نماینده خلخال درمجلس از ارایه یک میلیون و300هزارفرصت شغلی از سوی وزیرکارتوضیح خواست که یک میلیون فرصت شغلی درکجا وچگونه ایجاد شده است.

*فواید قیام تونس برای ملتهای عرب.دولت موریتانی برنامه هایی را برای کاهش قیمت مصرفی اقلام ضروری، اختصاص یارانه به برخی کالاها تدوین کرده است.دولت اردن طرحی را تصویب کرد که به موجب آن قیمت سوخت وبرخی مواد غذایی مثل برنج وشکرکاهش یابد.سودانی ها هشدار دادند اگر وزیردارایی برکناروقیمت سوخت کاهش نیابد شورش های خیابانی برپا خواهد شد.

*5/2میلیون از21میلیون شاغلی بی سوادند.

*قیمت لبنیات نسبت به هفته قبل 8/4 درصد رشد داشته وبرنج 4/1درصد،قند 4درصد وروغن نباتی 3% افزایش داشته است.                                                      آرمان     29/10/89

*بیانیه ای به امضای سندیکای کارگران شرکت واحد،سندیکای کارگران هفت تپه،اتحادیه آزاد کارگران ایران،هیات بازگشایی سندیکای فلزکارمکانیک وانجمن صنفی کارگران برق وفلزکار کرمانشاه رسیده وآمده است ،دستمزد کارگران باید متناسب با تورم موجود واحتساب تامین شرافتمندانه هزینه یک خانواده 4نفره درشرایط کنونی باشد.

*کارخانه نساجی آقادریس کاریزد پس ازتبدیل 200کارگربه 15کارگر.باقی مانده کارگران دروزارت کاروتامین اجتماعی برای دریافت مطالبات خود سرگردان هستند وهمچنین کارخانه نساجی درخشان یزد نیزبابت دستمزد کارگران ازچند سال پیش به کارگران بدهکاراست.

*رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی الوند:ازعدم اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد وگفت:نمی توان حقوق انسانی را قربانی سود اقتصادی کرد.

*90کارگرسنگ پاسارگاد تاکستان 2ماه حقوق معوقه طلب کارند.         کاروکارگر   2/11/89

*50نفرازکارگران با سابقه کارخانه تاژ قزوین اخراج شدند.این شرایط هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد.

*کمیته دستمزد خانه کارگرحداقل دستمزد برای سال 90را 487هزارتومان برای بقا در روی خط فقراعلام کرد.

*دبیراجرایی خانه کارگرآبادان:600کارگررسمی وقراردادی لوله سازی خوزستان 18ماه مطالبات عقب افتاده دارند ودولت باید برای راه اندازی این واحد نیمه تعطیل اقدام کند.

*دبیراجرایی خانه کارگربوشهر:افزایش دستمزد کارگران با توجه به اجرای طرح تحول اقتصادی.

*دبیراجرایی خانه کارگرکاشان:باید افزایش دستمزدها درسال آینده به گونه ای باشد تا کارگران و بازنشستگان بتوانند زندگی خود را تامین کنند وباید دستمزدها درسال 90برواقعیت وبراساس تورم موجود وسبد زندگی مشخص شود.                                           کاروکارگر   3/11/89

محجوب:ازمجموع حدود 22میلیون نفرجمعیت آماده بکاروشاغل،نزدیک 4میلیون نفرآنها بیکارهستند واز18میلیون نفرجمعیت شاغل تنها 11میلیون تحت پوشش بیمه هستند.باوجود اهمیت بیمه های بازنشستگی،به عنوان مطﻤﺌن ترین سازوکارحمایت ازافراد دردوره سالمندی،هنوزدرکشورما نزدیک به 9میلیون شاغل(خانوار)ازپوشش این نوع بیمه ها برخوردارنیستند ودرنتیجه خود وهمسرانشان در دوره سالمندی نیازمند کمک دولت خواهند بود.

*داودقادری:برای تعیین دستمزدبصورت کلی تاثیر44 قلم کالا درزندگی کارگران مورد ارزیابی قرارمی گیرد.البته دراین بخش به دلیل اینکه جامعه کارگری خود را با کارفرمایان همراه می داند، فقط تاثیر 14قلم اساسی که واقعا قابل حذف کردن نیست،مورد ارزیابی قرارمی گیرد.

-ازکی کارگران چنین بخششی کرده اند،که خودنمی دانند؟

*دبیرکمیته بیمه ودرمان خانه کارگر:دستمزد کمتر از485هزارتومان برای کارگران معادل خط فقر شدید است.

 

*دبیراجرایی خانه کارگرفارس:کارخانه ای مثل آزمایش که زمانی بیش از1500نیروی کارداشت اکنون فقط با200 کارگروآنهم با راندمان کارپایین مشغول فعالیت است ویا کارخانجات راه دور ایران چندین سال است که با مشکل مواجه است وخواستار اجرای قانون بازنشستگی کارگران با 25سال خدمت درراستای قانون نوسازی صنایع هستند.

*شادترین مردم دنیا درنروژ زندگی می کنند.معیارهایی ازجمله رضایت ازکار،میزان سطح سلامت جامعه وتامین اجتماعی ودموکراسی جزفاکتورهایی است که مدنظرقرارگرفته است همچنین داشتن سلامتی،وقت آزاد،نداشتن درد ورنج،داشتن توانایی مراقبت ازخود وبودن درکناردوستان وخانواده نمونه هایی هستند که شادی را برای افراد فراهم می کنند.                کاروکارگر    4/11/89

*درحادثه ای مرگبار4کارگرشبکارایران خودروهنگام تعویض شیفت درمحل سرویس های رفت وآمد کشته شدند. اسامی درگذشتگان:ولی اله رحمانی،مصطفی خضری،سعید شفیع خانی،میرمحسن حسینی. کارگران فلزکارمکانیک ضمن همدردی با خانواده های کشته شدگان،اضافه کاریهای اجباری تحمیل شده توسط مدیریت ایران خودرو را محکوم کرده وعامل این حادثه را مدیریت ایران خودرو می داند.                                                                                5/11/89

*دبیرکل خانه کارگر:کارگران شرکت پارس متال ماههاست حقوق ومعوقات خود را دریافت نکرده اند وهم اکنون که من درحال نطق هستنم گروهی ازآنان درجلوی درب مجلس تجمع کرده اند.براساس بررسی های دقیق تامین حداقل پوشاک،مسکن،خواراک برای سال نو،کارگران نیازمند ماهیانه 500 هزارتومان درآمد هستند که درتعیین حداقل دستمزدها باید به این نکته توجه شود.

*آرش فرازسخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور:چگونگی تعیین دستمزد سال 1390 کارگران برمبنای هزینه های واقعی زندگی وپرداخت آن به تمامی کارگران کشوریکی از دستورکارهای ششمین همایش ملی کاردر25بهمن سال جاری خواهد بود.

                                                                                 کاروکارگر     6/11/89

* تعدادی ازکارگران عصرکارایران خودرو پس از پایان کاروهنگام سوارشدن به سرویس برای عزیمت به خانه بایک کامیون کمپرسی تصادف کرده ومنجر به کشته ومجروح شدن تعدادی از کارگران گردید.درپی این حادثه کارگران عصرکاراز رفتن به خانه منصرف گردیده به داخل کارخانه رفته وبا کارگران شب کارنسبت به این حادثه اعتراض واعتصاب کرده وصبح امروزنیزتاساعت 10صبح جاده منتهی به ایران خودرو را مسدود کردند که با یورش نیروهای گارد ویژه مواجه شدند وکارگران متفرق شده وکارخانه نیزبدنبال این حوادث تعطیل گردید.پس ازانتصاب آقای نجم الدین به سمت مدیرعاملی ایران خودروایشان به کارگران قول داد که روزهای جمعه وتعطیلات را کاراعلام نکنند که متاسفانه این حادثه درروزاربعین که از روزهای مذهبی مورد احترام کارگران است،اتفاق افتاده وخشم کارگران ایران خودرو را برانگیخت.درروزهای اخیرکارخانه های خودروسازی با افتخار اعلام کردند که رکورد تولید را در9ماهه اول سال نسبت به سال قبل شکسته اند.واقعا سوداین رکوردها چقدرارزش دارد؟خانواده های کارگری داغدیده را این آقایان چگونه آلامشان را تسکین خواهند داد؟ما درشماره های قبل خبرنامه امان اعلام کردیم که سود این رکوردها وکارکرد روزهای تعطیل درپاداش آخرسال مدیران نمایان خواهد شد وامروزاعلام می کنیم که خون کارگران وبی سرپرست شدن خانواده هایشان باعث ارتقا مقام وپاداش برای مدیران سودجوی است.

                                                                                کارگران فلزکارمکانیک                                                                                                                                         

*محمدرضا هاشمی مسوول کمیته بیمه ودرمان خانه کارگراستان مرکزی:درشهراراک بیش از60درصد بافت جمعیتی متعلق به کارگران وخانواده هایشان می باشد وعلیرغم آنکه ماهیانه  30درصد حقوق خودرا به عنوان حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می کنند انتظاردارند که مسوولان دربخش درمان خدمات بهتری را ارایه کنند.کارگران درواحدهای تولیدی وصنعتی در کارهای سخت ودشواراشتغال دارند. همواره بیماریهای مرتبط با مفاصل ستون فقرات،مغزواعصاب و تنفسی بیش ازسایربیماریها آنان را تهدید می کند ولی متاسفانه مرکزدرمانی تامین اجتماعی اراک با کاستیهای مهمی ازجمله نبود پزشک متخصص ازقبیل رادیولوژیست متخصص جهت دستگاه ام آرآی،سی تی اسکن وآندوسکپی روبرو باشد.

*وزارت کار:5هزارنظردرتغییرقانون کارجمع شد.

-کارگران:ما که بی خبریم.

*ساعت کارطولانی پرستاران،علت افزایش مرگ ومیردربیمارستانها.دانشکده پرستاری دانشگاه مریلند،ساعت کارطولانی وساعات کم مرخصی، پرستاران به اختلال درخواب،کاهش هوشیاری و درنتیجه کاهش توانایی آنان درمراقبت از بیماران منجرمی شود.

*یک چهارم جوانان خاورمیانه بیکارند.سازمان بین المللی کار(آی،ال،او)متوسط بیکاری رادرجهان 2/6درصد اعلام کرد.                                                       کاروکارگر 7/1/89

*کارگران متحصن شده ایران خودرو دریکی ازسالنهای تولیدی با مدیرعامل نجم الدین دیدارکرده ومدیرعامل قول داد تا روزهای جمعه تعطیل وروزکارنباشد همچنین تا 6ماه آینده انتخابات شورای اسلامی کاربرگزاروتیم ویژه ای رابرای بررسی حادثه مامورکند روزپنج شنبه وجمعه ایران خودرو تعطیل وعزای عمومی اعلام گردید.                             کارگران فلزکارمکانیک

*مدیرعامل آب وفاضلاب کشور:آب، سال آینده هم گران می شود.

*نزدیک به 60درصد ازمعلولان بیکارهستند.

*فعالان صنعت پتروشیمی:هزینه تولید 30درصد افزایش یافته است.

*تجمع کارگران کارخانجات نساجی های مازندران درمقابل نساجی طبرستان بدلیل پرداخت نشده حقوق ماهیانه اشان.طبق توافق نامه بین نماینده کارگران،نماینده استاندارورییس اداره کارقاﺌم شهر ونماینده سازمان صنایع به اتفاق نمایندگان کارگران نساجی تلا،نساجی شماره 2 وگونی بافی قراربود تا پنجم ماه بعد، حقوق کارگران پرداخت شود.

*کمیته مزد استان تهران یک میلیون و359هزارتومان حداقل مزد هرکارگردرتهران.با درنظرگرفتن پنج قلم کالای اساسی،بهداشت درمان،خوراک،پوشاک،مسکن،حمل ونقل وانرژی دستمزد کمترازیک میلیون 359هزارتومان درماه زیرخط فقرمحسوب می شود.با توجه به اینکه براساس نظر سازمان جهانی بهداشت کالری مورد نیازبرای یک نفردرروز2500کالری است و11قلم کالای خوردنی برای تامین 2500کالری موردنیازازجمله غلات،برنج،میوه جات،سبزی،شیر،ماست،پنیر،گوشت،تخم مرغ، حبوبات، قندوشکر وچربی است.                                            آرمان   10/11/89

*کارگران نساجی مازندران برای دومین روزدرمقابل نساجی طبرستان تجمع کردند.کارفرمایان جدید گونی بافی از پرداخت سنوات بازنشستگان این کارخانه طفره می روند ومی گویند سنوات این عده مربوط به کسانی است که کارخانه را واگذارکرده اند.

*لطف اله فروزنده:اخراج 23هزارنیروی شرکتی با وجود نیاز شرکت مخابرات به آنان پس از واگذاری شرکت مخابرات صورت گرفت. این اخراج تنها به سبب استخدام آشنایان انجام پذیرفت . 

*وزیربهداشت:75درصد سلامت مردم به وزارت بهداشت مربوط نیست.

*دهقان کیا:درمان ،حمل ونقل،مسکن،خوراک وپوشاک ازمواردغیرقابل حذف درسبد هزینه های یک خانوارکارگری است.

*دبیرکل خانه پرستار:نگرانی پرستاران ازپرداخت نشده ما به التفاوت ساعت کار.

*سخنگوی شورای شهرتهران:پیشنهاد متوسط قیمت بلیت مترو برای سال آینده 400تومان .

*افزایش قیمت لبنیات،تخم مرغ،برنج وحبوبات با آمار بانک مرکزی.

                                                                                     آرمان   11/11/89

*تجمع کارگران ﻨﺌوپان شموشمک درمقابل اداره کاراستان گلستان.300کارگراین کارخانه 20ماه حقوق ومزایای طلب کارند.

*پاداش های میلیونی مدیران برخی کارخانه ها:درکارخانه علا الدین 50درصد درآمد کارخانه بابت مطالبات کارگران ومابقی بابت حقوق وپاداش مدیریت هزینه می شود.

*نرخ بیکاری درگیلان 20تا25درصد است.                                 آرمان   12/11/89

*با آزاد شدن قیمت نان متاسفانه کیفیت نان تغییرنکرده درنتیجه ضرراین آزادسازی به زحمتکشان برمی گردد.از طرفی نیزنانوایان با فروش کمترنان مواجه شده وهمچنین نانوایان ازکیفیت پایین آرد ناراضی هستند.                                                                   کارگران فلزکار

 

 

 

اگربا هدفمند کردن یارانه ها قیمتها جهانی می شود،باید دستمزدها نیز جهانی شود.

زحمتکشان ایرانی با تحریم خریدکالاهای خارجی مشابه داخل، برادران کارگرشان رادرواحدهای تولیدی بیکار نخواهند کرد. تحریم خرید کالاهای خارجی مبارزه با سرمایه داری انگل تجاری وابسته به سرمایه داری جهانی است.

منصوراسالو،ابراهیم مددی،رضاشهابی، غلامرضا غلامحسینی، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و رضا رخشان رییس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه رااززندان آزادکنید.

                                   کارگران فلزکارمکانیک