نامه سرگشاده به زحمتکشان وفعالین کارگری ایران

 

1-معاون وزیر:قانون کاربارویکرداحیای نظام استادشاگردی بازنگری خواهدشد.

کاروکارگر19/5/89

2-فروزنده معاون رییس جمهور:فعالیت به مدت 8ساعت درروزغلط است،دولت باید به جای روزمزدبه سمت کارمزدحرکت کند. آرمان15/6/89

3-عطاردیان(کارفرما):حداقل دستمزدکارگران به400هزارتومان افزایش یلبد.

کاروکارگر20/9/89

4-عباس وطن پرور(کارفرما):نظرسازمان ملل،درآمدروزی یک دلار،خط فقراست. مشکلی بین ماوکارگران نیست.شورای عالی کارمصلحت اندیشانه حداقل دستمزدراتعیین کند. کاروکارگر18/11/89

بانظری دقیق به سخنان ایرادشده،متاسفانه اینگونه بنظرمی رسدکه جریانی بدنبال نابودی دستاوردهای طبقه کارگردریکصد سال اخیراست.این جریان که باطرح قانون کارتوکلی دراوایل دهه شصت بامبارزه پدرانمان به سایه خزیده بود،باردیگرباطرح شیوه استادشاگردی درروابط کار،شیوه کار- کارمزدی،نظرسازمان ملل درموردخط فقرودرآمدیک دلاری،فرمول مصلحت برای تعیین دستمزد کارگران،400هزارتومان حداقل حقوق درماه وبا زمزمه اینکه :باپرداخت یارانه های نقدی افزایش دستمزدی صورت نخواهد گرفت،همگی دراین راستاقراردارند.این پیش زمینه حمله به دستاوردهای یکصدساله طبقه کارگراست،وبرای اولین قدم ازافزایش دستمزدهاحتاطبق قانون کارفعلی طفره رفته تابتوانندبااین شیوه درقدم بعدی قانون کاررانیزبه موزه بسپرند.

بامصاحبه وزیرکاردر21/11/89واشاره به پرداخت یارانه های نقدی ازطرف دولت به کارگران و خوب شدن وضعیت مالی کارگران واحتمال اینکه افزایش دستمزدی در سال جاری صورت نگیرد، نگرانی طبقه کارگرهرچه بیشتر شد.

همانطوریکه دراطلاعیه صادرشده توسط سندیکاهای کارگری دراوایل بهمن1389تاکیدشده است، افزایش دستمزدهاطبق ماده41قانون کارواصل43قانون اساسی برای تامین زندگی شرافتمندانه در شرایط اقتصادی کنونی یک خانواده 4 نفره ایرانی محاسبه واعلام گردد.آنچه نگرانی زحمتکشان رابرانگیخته است،طرح دوباره تفکرتراضی وتوافقبین کارگروکارفرماست،تاقانون کارراحذف وتراضی وتوافق جایگزین آن گردد.این راهکاری خواهدشدتاحق بیمه،حق بازنشستگی،حق داشتن تعطیلات سالیانه وجمعه وسایرحقوق کارگران درچاله توافق وتراضی به چاه سرگردانی وبی حقوقی سقوط کندوبه دنبال آن درفرایندی سازمان تامین اجتماعی ،وزارت کارنیزتعطیل شوند.ماضمن محکوم کردن این حرکات وباهشداربه همه زحمتکشان ایران وسندیکاهای کارگری وفعالین طبقه کارگر،هشیاری آنان رادرمقابل اینگونه حرکات خواستاریم.

 

 

دستاوردهای طبقه کارگربرگشت ناپذیرند

این تصمیم واراده ماست.

کارگران فلزکارمکانیک22/11/89