چهار شنبه سوری

 

شعوربیداراست،اندیشه ی جستجوگرـ بی قرارـ وسلامت ِنفس ِپویا ی ِانسان ها، باهم وبرای هم در جنب وجوش یافتن راه می باشند.همگی سرشار از غروردرهم آمیخته اند تازندگی را از دام ماندگی نجات دهند.دست دردست با همدیگر درحرکت هستند وتلاش، تازمینه ی محکم پویش خود رادر این روزگارسیاه انجماد بیابند وخورشید رااز کام این شب بلند وحشت به در آورندوبه زندگی گرما بخشند ـ وازاین بسترتضادوتناقضات سی ودوساله ی کپکزده ـ آینده ی خود را باتلاش وهمبستگی اززیرآوراسلام بیرون بیاورند،مزاحمت وایستائی مبانی خرافه پروررامتوقف کنندو در چهارشنبه سوری ،آتش خود رابا قبوض آب و برق ومالیات وهرچه هست بسوزانندوبه سخره گیرندوبه دور ریزند.

 

برای پیشبرداهداف ووظایف انسانی خوددر مقابل این مبارزات تاریخی رو به جلو،هیچ راهی منطقی تر از این متصور نیست که ما وجهت گیریمان بیرون از خواست عبور آگاه ازگذشته نباشد .ما ناگزیر ِپشت سرنهادن این دوران تلخ هستیم وتقدیرخود ونسل های بعدی وسرنوشت آیندگان ورهائیشان ازسرقت، ستم وجهل ِایدئولوژیک شیعه ،بستگی مستقیم به پذیرفتن این مسئولیت انقلابی برای همگان داردودر گروهمین مبارزات جاری امروزیست به سوی آینده! کنارزدن خیانت ،خرافه وتناقض اسلام سیاسی وپیروز شدن بر این تضاد عمیقن مزاحم تاریخی ،چاره ی کار و راه ماست.با همراه شدن به این حرکت رو به برچیدن مسالمت آمیزولی فقیه وجدائی دین از دولت وساختن ایران آزاد ـ همگی ما در برابراین دیو انجماد ـ منافعی اخلاقی ،انسانی ،حیاتی و انقلابی مشترک داریم.

 

دیوانه ی جاهلی همچون احمد خاتمیامام جمعه ی بذله گوی رژیم ـ در نماز جماعت هفته ی گذشته ی خود، با پرروئی ِبی شرمانه ای ،ادعا می کند که برگزاری مراسم تاریخی وزیبای چهار شنبه سوری خرافه است و با فرهنگ متمدن ایرانی جوردر نمی آید!وی با این خزعبلات می خواهد بگوید که مراسم سنتی چهارشنبه سوری ـ اصولن بااسلام خودشان هم خوانی ندارد ودرست هم همین می باشد.

آری این فرهنگ دیرینه وبا ارزش چهارشنبه سوری وسمبولیسم بسیار غنی فرهنگ ایرانی آن ـ نشانه امید وموتورتکاپوئیست در مقابل زمستان وعبور ازآن وایجاد گرما و نشاط وشکستن خمودی وکنج نشینی زمستانی!بهتر از این ممکن نیست بهانه ای واقعی برای شادی، رقص و طرب در این سرمای تا به استخوان نشسته ی اسلامی یافت.برخیزیم وباقبوض تلکه گیری رژیم آتش برافروزیم وبه پایکوبی وطرب ـ که آن رقص ونشاط ـ جنگ سرنوشت سازیست برعلیه پاسداران حماقت وچاه کنان جمکران وضریح لیسان خرافه پرست!

 

بهنام ـ ششم مارس 2011