به كميته ی تعيين دستمزد: بودن يا نبودن

 

http://kanoonmodafean.blogspot.com/2011/04/blog-post.html

نان كه مي خورم

با خميرهايش

وصل به فردا مي كنم

بودن را!

يك چنين سست

تار و پودي

ديده اي؟

دست مريزادم بگو

من

زنده ام.

فلزبان/ بهمن 89