آیا بهزاد کاظمی از میان ما رفت؟

 

آیا بهزاد کاظمی این کمونیست جوان و پر کار ایران از میان ما رفت؟

 

بهزاد لحظه ای کارگران ایران را فراموش نکرد. بهزاد از جمله کمونیست هائیست که در چهار وجه، هماهنگ و مداوم، در جهت تحقق آرمان های والایش کوشش می کرد. در نشریهء سامان نو به امر تئوری و آموزش کمونیستی می پرداخت. از اطاق پالتاکی اتحاد سوسیالیست ها پیام کارگران ایران را مستقیما بگوش هموطنان علاقمند خود در خارج از کشور می رساند. در اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران به دفاع از کارگران ایران همت می کرد. در چند سال گذشته با کار مداوم و شبانه روزی، موتور اصلی «فراخوان کمونیستی» جهت سازمان دهی تشکل های مخفی سیاسی کارگران ایران در صحنهء نبرد بود.

 

آنها که او را از نزدیک می شناسند، هرگز عشق او به آزادی و برابری، صمیمیت و پیگیری او در پیشبرد مبارزهء دموکراتیک و روح بزرگ او در انتقاد از خود و انتقاد و استقبال او از بحث و گفتگو را فراموش نخواهند کرد. بهزاد از آن کمونیست های ایرانی است که در امر سازمان دهی سیاسی طبقهء کارگر ایران، در هسته ها و حوزه های مخفی، آموزش سوسیالیسم علمی را یکی از سه رکن اساسی می دانند. بهزاد از جمله کمونیست های ایران است که امر دموکراسی و سوسیالیسم را دو روی یک «سکه»، مقولهء عدالت اجتماعی، می دانند. بهزاد از زمره کمونیست های ایران است که خواستار براه اندازی یک کارزار بین المللی بر علیه جنایات حاکمیت اسلامی و در دفاع از کارگران ایران می باشند.

 

باشد تا در آستانهء یکم ماه مه هر سال از یک سو با نقد و بررسی عملکرد یکسالهء خود در سازماندهی تشکل سیاسی و سراسری طبقهء کارگر ایران و از سوی دیگر کوششی که در افشای جنایات ناجمهوری ِنااسلامی نموده ایم با بهزاد و دیگر رفقائی که در بین مانیستند، تجدید عهد نمائیم. من در کوشش مشترک برای ایجاد سازمان سیاسی-سراسری طبقهء کارگر ایران و در مبارزات روزمرّهء جهانی، برای ممکن دنیائی دیگر، بهزاد را می بینم.

 

هادی میتروی

 

 

hadi.mitravi@yahoo.com