بیانیه کانون نویسندگان ایران
بمناسبت اول ماه مه

بیانیه کانون نویسندگان ایران بمناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر کارگران حتی اجازهٔ تشکل و گرفتن جشن و مراسم آرام را هم ندارند اگر اول ماه مه یکی از خجسته‌ترین و خاص‌ترین روزهای جهان است، در ایران این روز حدیثی دیگرگونه دارد: حاکمیت اصرار دارد که برای لوث کردن این روز، هفتهٔ کارگر اعلام کند؛ تشکل کارفرمایان (اتاق بازرگانی) یک‌ صد و بیست ‌و هشتمین سالگرد تأسیس خود را با کبکبه و دبدبه جشن می‌گیرد، ولی کارگران حتی اجازهٔ تشکل و گرفتن جشن و مراسم آرام را هم ندارند، چه رسد که آزادانه به خیابانبیایند و فریاد دادخواهی سر دهند؛ هرگونه تشکل کارگری سرکوب می‌شود؛ فعالان شجاع کارگری، امثال اسالو، مددی، شهابی، رخشان و... در زندان‌ها می‌پوسند؛ موج موج کارگران و فعالان کارگری بازداشت، تهدید و ارعاب می‌شوند؛ روزنامه‌ها و مطبوعات از انعکاس اخبار مربوط به اعتراض‌ها و اعتصابهای کارگری منع می‌شوند. گذشته از این، طبقهٔ کارگر ایران، امسال افزون بر بیکاری و سرکوب و خفقان، زیر بار حذف یارانه‌ها و تعدیل اقتصادی و گرانی سرسامآور کمر خم کرده است.

با این همه، اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز جشن و سرور کارگران، روز تجدید پیمان برای دست‌یابی به حقوق صنفی، اجتماعی و سیاسی طبقهٔ کارگر و امید به آیندهٔ روشن است.

کانون نویسندگان ایران، کانون کارگرانِ فکری، این روز خجسته را به طبقهٔ کارگر ایران و جهان تهنیت می‌گوید.

کانون نویسندگان ایران
اول ماه مه
۲۰۱۱