سرنوشت سرشت قدرت =تشویق فردیت واراده گرائی

 

بخش 1ـ

 

"عقب ماندگی عام ساختاری"

 

 

درعرصه اراده وقدرت اداره توده ای وداشتن حق وسهم جدی وواقعی اعمال نفوذمردمان وتاثیرآنان درتصمیمات رژیم های گذشته و حال، بدون مبالغه ـ ساختار های متنوع موجودسیاسی ـ بدون استثناءـ یک عقب ماندگی کهنه،همگانی  وگسترده ی تاریخی رادر سطح جهان به نمایش می گذارند.این ناهمخوانائی ها، درریزریزمسائل خصوصی وعمومی روزمره زندگی انسان های امروز،اثرمنفی وانکارناپذیردارند ومتناسب با سطح ومیزان واماندگی هاوآسیب های مترتب شان، اصول وپایه های غلط اجتماعی به میل افرادقدرت طلب ونسل بعدی آنهاوتوسط حکومت های قانونگذار غیرمردمی، عملن فردیت گرائی دررگ وپی جوامع، تعمیق وعوارض طبیعی وناگوار این ساختارهای اراده گرایانه فردی رادرحوزه های بسیاری فقط  به میل ومصلحت آنی و آتی رهبران، برسلامت روانی، تربیتی، فرهنگی وسیاسی ـ اقتصادی جوامع هر کشوری تحمیل کرده واشکال تکراری ومتناقض تری از آن ناهنجار ی قبلی را، درامور کوتاه و دراز مدت، هرکدام ازآن کشورها، در درون ساختارناسالم خود،باتفاوت های کوچک وبزرگ، تکرار، ایجادوزمینه ی تصادمات وخشونت های ملی و مذهبی تازه ای رابی تردید دوباره باز تولیدمی کنند.

 

"چند نمونه عقب ماندگی رنگین برجسته"

 

نگاه کنید به وقایع، حوادث وواکنش های اخیر"سران غرب"نسبت به بخش ملتهب جهان! دریک سوـ توجه به دعاوی رهبران بلوک به ظاهرمتمدن غربی واعِمال نفوذونقش شان  له ویاعلیه استبداد، مبارزه باتروریسم، پژواک دمکراتیک واحترام به حقوق بشری زیرسئوال شان است! ودرسوی دیگر، ماشاهدخیزش گسترده مردم خاورمیانه برای آزادی وبرابری هستیم که درقریب به اتفاق این کشورها، خیزش اعتراضی کاملن آرام وبه حق آنان به شدت توسط مدعیان رهبری وروسای کشور های بیدادزده سرکوب می شوند.این جنبش ومردم عرب به پا خاسته، حمایت، همبستگی و پشتیبانی بدون دخالت در سرنوشت شان رانیازدارند!حالا فکر کنید به دلایل دخالت وحمایت غرب در بخشی ازمناطق به نفع سران وابسته ی خود ِخودرای وبی اعتنائی کامل شان نسبت به دیگر بخش ها ی زیرضرب! وازهمه بدتر باز گذاشتن دستان خونین مستبدان دوست، حمایت بی دریغ زیر انواع پوشش هاودرمواردی کاملن مشابه،چشم پوشی نسبت به جنایت علیه بشریت وهماهنگی باطیفی ازسرکوب گران قلدورحاکم عرب که به مرگ عده کثیری تاکنون آنجامیده است! وسرآخردرهمان نزدیکی، گوشه چشمی هم به سرزمین امام زمانی خودمان بیندازید وجنگ قدرت دو شیفته ی اسلام سیاسی محمدی رابا همان ظرایف هیجان انگیزفیلم های جاسوسی هالیودی خواهیددید!و حالا تامی توانید به ریش این همه دروغ  وشامورتی بازی که دیده و شنیده اید بنشینیدوبخندید.

 

"اراده دولت ها ونقض خواست مردمی"

به یاد بیاورید، در غرب تاهمان چند ساعت پیشتر از اعلام ترور"بن لادن صحت وسقم مشکوک"تمام نیروی دستگاه ارتباطی غرب معطوف به ادعای تلاش حداکثری برای عدم استفاده ی از زوروجستجوی راه حل های غیر قهری برای نزاع متعفن،بی نتیجه وطولانی(افغانستان، پاکستان، عراق و...)جارزده می شود.غرب (ناتو)مدعی ست که دخالت نظامی شان در هر گوشه ای، تنهابرای پیش برد منویات بشردوستانه، صلح وآرامش جهانی است، وعدم موفقیت آنان ناشی ازاین تروریسم منطقه ونیرو های بنیادگرای وحشی ست که آنها رادچارمشکل ویافتن راه حل های مسالمت آمیز می کنندودست نیروهای سیاسی غرب رابرای یاری متمدنانه مردمان (جهان عقب افتاده) از پشت می بندند.

 خوب تا اینجای کارباشدواما:به ناگاه فردی به نام رئیس جمهوریک کشوردمکرات وآزاد،خوداز قلب امریکای متمدن فرماندهی ونظارت مستقیم تروریک انسان بی اسلحه رادرپاکستان رهبری می کند.وهمزمان زنی تروریست تر ازاوـ انگلا مِرکل ـ پشت تریبون جامعه آلمانی ایستاده واین جنایت را به نام یک (سیاستمدار زن مسیحی )رسمن تائید واین راه حل راخشونت علنی راتشویق می کندـ زنی که نماینده زنان مدعی رهبری درجهانی ست که آنها(زنان) به عنوان نماینده نیمی از شهروندان جهان از اعِمال کمترین تاثیر درفضای خشونتبار ومردسالار حکومت های اراده گرا، زنی به عنوان صدر اعظم یکی از قدرت های موجود، فرصت ایجادروش برخوردانقلابی،درست ومسالمت جویانه رادارد واو این(خائن به زنان)وبشریت صلحجو، این فرصت طلائی رابی رحمانه می سوزاند!او همان کاری را می کند که اگرمردکله شقی مثل قذافی بود،می کند.وچرا؟چون کیش شخصیت اراده گرا، در این زمانه وفرهنگ حاکم، بُرائی بیشتر از ذات همفکری دارد! به راستی ما و اینان درمیان این فرهنگ عقب مانده وحشی ودروغگو، کجای کاریم؟آیا اراده ی مرکل و اوباما و... بیانگر نظرات گسترده مردمی ست؟بی تردید که چنین نیست!

 

"خشونت وهمزادآن"

برای من مهم نیست که چه کسی راوبه خاطرکدامین گناه (اتهام یاجرم)این آقای رئیس جمهوراو را(دربرابرچشمان وحشتزده ی زنان وفرزندان اش)ترورمی کند.برای من "این عمل مستقل فردی وجنایت ناشی از آن، کمتر ازخیانت علیه بشریت نیست"!اوبا این اشتباه بزرگ تاریخی خودـ بنا به تصریح وباورمیدین جهانی، تنها می خواسته دردورآتی تکیه برمسند قدرت امریکابزندوبرای این کارلازم بوده است که اوـ استعدادواکنش آدم کشی سریع خود را برای تسخیردوباره "راس افتخارآمیز دولت مقتدر جهان"بازیابد.

واین آن عقب افتادگی نفرت انگیزساختاری ست که رهبری وفردیت رادرافرادبه شکل ها ی گوناگون در هرسوی این جهان فقرو جنگ زده تشویق وذات تمرکزقدرت واراده گرائی مستبدان وخون آشامان رابا تفاوت هائی همچنان تأمین کرده دوست داشته و داردو پیوسته گسترش می دهد.

ودرست به همین دلیل ساده است که نزاع جدی (مریدومراد)وسرشت ضرورت حفظ قدرت، بین ـ ولایت مطلق فقیه بارئیس دولت گردنکش اش، اینچنین همگان راخیره می کندویاکسانی مانندقذافی،صالح، اسدو... رامصمم می سازدکه شهروندان خود راقتلعام کنند، زیرا آنان قادر به تصور خود بدون قدرت مطلق نیستند.

 

روشنگری= افشاگری

ونقش ما نشان دادن تناقض حرف وعمل همه ی آنها ست وافشاگری مسئولانه هر کدام از این الگوهای مزاحم،منحرف و عوارض شوم ومخرب شان برتن واحد جامعه ی بشری، نشانه گرفتن دقیق این قوانین قدرت یکسویه ورسواکردن حامیان مستبدان شان وهمزمان تحقیرفرهنگ بیمارتمرکزگرائی قدرت ونهادهای غیرمسئول است،که این نیزتا به امروز، بستربذر،رشدو پیدایش قدرت های مافوق توده ای بوده که توسط دستگاه های قدرقدرت دیوانسالارمتمرکز "اقتصادی، نظامی،دینی واداری"رهبری وتثبیت شده اند واگربرجای بمانند، همچنان ریشه دارمی دوانند.

 

ادامه دارد!

بهنام سیزدهم ماه می 2011