پیش نویس اساسنامه جدید سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

سند پیشنهادی به کنگره شانزده سازمان

 

نام : سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

تاریخ تاسیس : 4 تیر ماه 1358

هویت : سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر ) سازمانی است کمونیستی ، که برای برچیدن سرمایه داری و محو مناسبات مبتنی بر نابرابریهای سیاسی ، طبقاتی ، نژادی ، ملی ، جنسی و گرایش جنسی مبارزه می کند و گذار به سوسیالیسم و خود حکومتی واقعی مردم را آلترناتیو خود می داند .

-------------------------------------------------------------------------

شرایط عضویت :

1- داشتن حداقل 18 سال سن

2- پرداخت حق عضویت

3- فعالیت تشکیلاتی ، سیاسی و اجتماعی در راستای اهداف سازمان در حد توان و امکانات خود

4- پذیرش حداقل سه بند اساسی از برنامه سیاسی سازمان ، که عبارتند از :

الف ) اعتقاد به برچیدن نظام سرمایه داری و مبارزه برای سوسیالیسم و حاکمیت اکثریت واقعی مردم یعنی جمهوری کارگری .

ب ) جدائی ناپذیر دانستن حکومت کارگری سویالیستی از آزادیهای بی قید و شرط فردی و اجتماعی ، حق رای همگانی و دمکراسی ژرف و مبتنی بر مشارکت واقعی مردم .

ج ) مبارزه برای سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی ایران توسط یک انقلاب مردمی .

**************************

تبصره یک : برای عضویت در سازمان ، لازم نیست متولد ایران یا شهروند آن بود .

تبصره دو : عضو سازمان نمی تواند همزمان عضو سایر احزاب سیاسی ایران باشد . اما عضویت در احزاب سیاسی دیگر کشورها ، مادام که با اصول سه گانه اساسی برنامه سازمان مغایرت نداشته باشد ، اشکالی ندارد .

-----------------------------------------------------

ابزارهای سیاست گزاری کلان در سازمان

1- کنگره :

عالی ترین ارگان تصمیم گیری در سازمان ، کنگره آن است که در حال حاضر سالی یکبار برگزار شده و کلیه اعضای سازمان می توانند در آن شرکت کنند. در صورت کثرت اعضای مایل به حضور در کنگره و عدم امکان برگزاری آن به صورت مجمع عمومی ، شرکت کنندگان کنگره به شیوه نمایندگی از طرف واحدها و تشکیلاتهای محلی خود انتخاب خواهند شد .

وظایف کنگره عبارتند از : اصلاح یا تغییر برنامه و اساسنامه سازمان تصویب اسناد و قرارهای سیاسی و تشکیلاتی - بررسی و نقد عملکرد سیاسی و تشکیلاتی کلیه نهادهای سازمان انتخاب اعضای دو نهاد انتخابی سازمان ، یعنی : کمیته مرکزی و کمیسیون نظارت و بررسی شکایات .

2- رفراندم

رفراندم یا همه پرسی به مثابه شکلی از دمکراسی مستقیم یکی از ابزارهای تصمیم گیری و تامین مشارکت همگانی اعضای سازمان است . در شرایطی که مصوبات تا کنونی کنگره های سازمان ، صراحت لازم را در مورد یک مسئله سیاسی یا تشکیلاتی مهم نداشته باشند ، به درخواست هر یک از دو نهاد انتخابی سازمان و یا یکسوم اعضای سازمان ، می توان اقدام به برگزاری همه پرسی نمود.

3- مجمع وسیع اینترنتی :

با هدف تعمیق دمکراسی مشارکتی و دخالت مستمر اعضای سازمان در نظارت بر عملکرد نهادهای سازمان و نیز بحث در مورد مسائل سیاسی مهم ( پیش از موضع گیری علنی ) بطور روتین کنفرانسها و نشستهای اینترنتی برگزار می شوند . مجامع عمومی اینترنتی ، هم می توانند جنبه آموزشی ، مشورتی و رایزنی داشته باشند و هم در مورد مسائل سیاسی مهم ، حکم یک کنگره فوق العاده را ایفا کنند . نشستهای اینترنتی موقعی نقش یک کنگره فوق العاده را بازی می کنند که یکی از دو نهاد انتخابی سازمان و یا یکسوم اعضای سازمان چنین درخواستی را داشته باشند .

 

--------------------------------------------------------------------------

نهادهای سازمان :

1- کمیته مرکزی

کمیته مرکزی ، نهاد هماهنگ کننده سراسری سازمان است که مستقیما توسط کنگره سازمان و با رای مخفی انتخاب می شود . هر عضو سازمان بی هیچ قیدوشرطی می تواند خود را نامزد عضویت در این نهاد کند. اعضای کمیته مرکزی نمی توانند بیشتر از دو دوره متوالی عضو این نهاد شوند . بعلاوه با هدف تامین مشارت بیشتر زنان در کمیته مرکزی ، در شرایط رای مساوی ، منتخب زن به جای منتخب مرد وارد کمیته مرکزی خواهد شد.

و ظایف کمیته مرکزی عبارتد از :

- اجرای مصوبات کنگره ها ، رفراندمها و تصمیمات اکثریت سازمان

- سخنگویی و اعلام مواضع سازمان در مورد مسائل مختلف در فاصله دو کنگره ( تبصره : آندسته از موضعگیریها که مصوبات تا کنونی سازمان در مورد آنها صراحت ندارند باید قبل از انتشار بیرونی از طریق مجمع عمومی اینترنتی به بحث گذاشته شده و نظر اکثریت سازمانی در آن تامین شود .)

- ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه نهادها و رسانه های سازمان

- ایجاد نهادها و کمیسیونهایی از میان اعضای داوطلب برای پیشبرد بخشهای گوناگون فعالیت سازمان

- پذیرش عضو جدید و یا تعلیق عضویت افراد و گزارش آن به کنگره سالانه . کنگره مرجح نهایی تصمیم گیری در مورد عضویت و یا اخراج اعضا محسوب می شود .

 

2- کمیسیون نظارت و بررسی شکایات

این کمیسیون نهادی مستقل از کمیته مرکزی می باشد که مستقیما توسط کنگره انتخاب می شود و هدف آن بررسی کلیه شکایات از عملکرد نهادهای سازمان ، شکایات اعضا از یکدیگر و نظارت بر انطباق عملکرد کمیته مرکزی و کل سازمان با مصوبات سازمانی است . کمیته مرکزی می تواند از اجرای تصمیمات این کمیسیون خودداری ورزد . در چنین شرایطی ، کنگره سازمان رای نهایی را در مورد موضوع مورد مناقشه صادر خواهد کرد .

 

3- واحدهای پایه

در هر محیط کار یا زیستی که حداقل سه عضو سازمان حضور داشته باشند ، واحد سازمانی میتواند شکل گیرد که کلیه اقدامات مربوط به فعالیت خود در محیط کار یا زیست را با برگزاری مجمع عمومی و با تکیه بر نظر اکثریت هماهنگ و به پیش برده ، حق عضویتها و کمکهای مالی را جمع آوری کرده و اعضای جدید را برای پذیرش نهایی به کمیته مرکزی معرفی می کند .

عضو سازمان در صورت عدم تمایل می تواند در واحد پایه محلی سازماندهی نشود و در ارتباط مستقیم با کمیته مرکزی و یا نهاد یا نماینده معرفی شده از سوی آن قرار گیرد . اما در این صورت باید آگاه باشد که موضع رسمی سازمان در آن محیط کار یا زیست را واحد محلی تعیین می کند .

در شهرها و مناطقی که به دلیل کثرت اعضا نتوان فعالیت سازمانی را با اتکا بر یک واحد پیش برد ، میتوان چندین واحد محلی و شهری ایجاد کرد که در این صورت ، کنفرانس منطقه ای با هدف انتخاب یک کمیته هماهنگی منطقه ای و نیز تصمیم گیری در مورد کل فعالیت سازمان در آن منطقه برپا می شود .

تبصره : شکل گیری واحدها و ارتباط آنها با هم و نیز برپایی کنفرانسها و کمیته های شهری و منطقه ای ، تابعی از شرایط امنیتی و الزامات حفظ جان رفقای سازمان است . از اینرو با در نظرداشت میزان این ریسک ، کمیته مرکزی و کنگره سازمان تصمیمات لازم را اتخاذ خواهند کرد .

---------------------------------------------------------------------------

حقوق اعضا ، فراکسیونها و گرایشات نظری و سیاسی

 

1- هر عضو سازمان در صورت مخالفت با این یا آن موضع سازمانی ، می تواند با استفاده از امکانات درونی و بیرونی سازمان مخالفت خود را در آزادی کامل بیان کند . تنها در موارد امنیتی و اطلاعاتی است که کمیته مرکزی می تواند مانع انتشار یک نظر شود . طبیعی است کنگره سازمان می تواند این تصمیم کمیته مرکزی را تائید یا رد کند .

2- هر تعداد اعضای سازمان که فکر می کنند با موضع اکثریت سازمان مخالف هستند و یا فکر می کنند گرایش سیاسی یا نظری متفاوتی دارند ، می توانند اقدام به تشکیل فراکسیون کرده و با استفاده از امکانات درونی و بیرونی سازمان به تبلیغ و ترویج مواضع خویش و گسترش اعضای فراکسیون خویش همت گمارند .

3- فعالیت و عملکرد هر عضو یا فراکسیون نباید با اصول سه کانه برنامه ای سازمان ( شرایط عضویت ) ضدیت داشته باشد . اما در جریان مباحثات تدارکاتی کنگره ( و با یک زمانبندی معین ) این محدویت نیز برچیده می شود و هر فرد یا گرایشی می تواند کلیه نظرات سیاسی خود را حتی اگر با مبانی کلی برنامه سازمان ضدیت داشته باشد ، در آزادی کامل به بحث گذارد.

4- موضع و نظر رسمی سازمان در مورد هر مسئله ، در کنگره ها و دیگر ابزارهای تصمیم گیری سازمانی ، پس از بحث و تبادل آزادانه اندیشه ها ، با رای اکثریت تعیین می شود . اقلیت سازمانی می تواند پس از تصمیم گیری کماکان به تبلیغ و ترویج نظرات خود بپردازد و در صورت تمایل از اجرای موضع رسمی سازمانی خودداری کند و حتی در فعالیتهای مغایر با این موضع شرکت کند ، مشروط به اینکه ااولا از جنس مسائل امنیتی و اطلاعاتی نباشند و ثانیا فعالیت عضو و اقلیت مربوطه با مبانی سه گانه برنامه سازمان ضدیت نداشته باشند .

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

ژوئن 2011 - خرداد 1390

آرش کمانگر