"ما مرغهای طوفان آینده ایم" لولا لافون نویسندهء فرانسوی

 

اینهایند مرغهای طوفان:

ـ پرولترهای آرژانتینی 2001

ـ شورشیان حومه های فرانسه در 2005 و دانشجویانی که قرارداد موقت کار را نپذیرفتند

ـ جوانان اوران، الجزیره، کابیلی که علیه افزایش قیمتها شوریدند

ـ کارگران صنایع پارچه بافی محله (بنگلادش) در 2008

ـ کارگران زن در بنگلادش که کارگاههایشان را به آتش کشیدند

ـ مردم حومه های بوئنس آیرس که قطارهایی که آنها را به سرکار میبرد در هم شکستند

ـ پرولترهای یونانی 2008 که هیچ مطالباتی نداشتند

ـ مردم حلبی آباد مانیل که با پلیس در گیر میشوند و کارگران که به کمک آنان می آیند

ـ پرولترهای بارسلون در 2011 که مینویسند "خشمتان را کجا رها کردید؟"

 

و ما می افزاییم:

ـ کارگران و زحمتکشان ایران که طی سالهای گذشته هرگز دست از اعتراض و اعتصاب و خشم نکشیده اند و مردم به جان آمده ای که مبتکر جنبش توده ای در شکل مدرن خود در اوضاع ویژهء ایران بوده اند

ـ پرولترها و مجموعه زحمتکشان عرب که سراسر منطقه عربی را با خشم در نوردیدند، به دستاوردهایی رسیدند و همچنان پیگیرانه می رزمند.

ـ فلسطینی ها که بیش از 60 سال است علیه اشغالگران می جنگند و وجدان مردم جهان را بیدار کرده اند، به طوری که تظاهرات جوانان در حمایت از کارزار بایکوت و مجازات اسرائیل در تمام کشورها، حتی در خود اسرائیل، با شور و شکوه تمام برپا می شود. یک نمونه:

جوانان در استرالیا و کارزار بایکوت و مجازات اسرائیل

http://www.youtube.com/watch?v=VGN3rug_9VU