به مناسبت خیزش جنبش دانشجوئی در 18 تیر 1378

8 جولای 2011

در ایران، از اوان حکومت جمهوری اسلامی در 1357، حقوق بشر بنیادی مانند آزادیهای مدنی و سیاسی، دائما نقض میشوند. آنهائیکه خوستار استفده از حقوق دمکراتیک هستند به زندان افکنده شده، زیر شکنجه قرار گرفته و حتی اعدام میشوند. اعدامهای وسیع از فعالین اپوزیسیون در اوایل سالهای 1360 و کشتار بیش از 4000 زندانی سیاسی در تابستان 1367 تنها بخشی از جنایات انجام شده بوسیله این رژیم ستمگر بوده است. در دو سال گذشته، پس از شروع خیزش توده های مردم برای آزادی انتخابات، دمکراسی و عدالت اجتماعی، دوباره، موج دیگری از سرکوبها و مجازاتهای وحشیانه از طرف رژیم علیه تظاهرات مسالمت آمیز مردم و در میان آنها فعالان درگیر در جنبشهای کارگری، زنان، جوانان و دانشحویان براه افتاد. امروزه، هزاران فعال سیاسی و اجتماعی در زندان بسر میبرند، بسیاری تحت شکنجه های وحشیانه قرار دارند و برخی دیگر، اعدام گردیده اند.

جنبش دانشحوئی در ایران، پس از اینکه در سالهای 1360 تجت سرکوبهای خونین قرار گرفت، در اواخر سالهای 1370 فعالیتهای خود را دوباره شدت بخشید و از آن ببعد به یکی از بخشهای مهم اپوزیسیون آزادیخواه در ایران تبدیل گشت. در 18 تیر ماه 1378، طی مبارزات وسیع دانشجوئی علیه سیاستهای سرکوبگرانه رژیم، بویژه در رابطه با آزادی مطبوعات و بستن حتی روزنامه های طرفدار نظام (در این مورد روزنامه اصلاح طلب سلام)، ماموران انتظامی و افراد بسیجی به دانشگاه ها در تهران و شهرهای بزرگ دیگر هجوم بردند و در نتیجه، بسیاری از دانشجویان مجروح گردیده، برخی به قتل رسیدند و تعداد زیادی زندانی شدند. علیرغم یورش جنایتکارانه رژیم علیه دانشجویان، آنها به مقاومت قهرمانانه خود ادامه دادند و از آن ببعد در دهه اخیر مرحله دیگری از مبارزات دانشجوئی به عرصه جنبش عام دمکراتیک مردم ایران وارد شده است. امروزه، فعالین دانشجوئی، بخش بزرگی از زندانیان سیاسی را تشکیل میدهند. ما در کمیته شیکاگو، در همراهی با جنبش وسیع دمکراتیک مردم ایران، همبستگی خود را با مبارزات آزادیخواهانه دانشجویان برای ایجاد ایرانی آزاد و عادلانه ابراز میکنیم.

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران-شیکاگو

------------------------------------

منشور کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران

با اوج گیری مبارزات مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی ، بویژه پس از کودتای انتخاباتی خرداد 1388 (انتخاباتی که خود اساسا غیر آزاد و غیر دمکراتیک بود)، و تشدید سرکوب از جانب حکومت ارتجاعی در ایران ، تشکیل و تقویت سازمانهای دمکراتیک ضد رژیمی در خارج کشور ضرورت بیش از پیش پیدا کردند. وظیفه انسانی و اخلاقی هر انسان آزادی خواه است که برای همراهی و همدردی عملی با مردم ایران در مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی حد اکثر کوشش خود را بنماید. کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران در شیکاگو برای ادامه و پیگیری مبارزات خود در خدمت اهداف بالا ، مضمون و محتوای زیر را انتخاب میکند:

1- مبارزه با استبداد و ارتجاع داخلی از طریق همبستگی و پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران و افشاء همه جانبه نظام جمهوری اسلامی. نظامی که از بدو تشکیل همیشه و به اشکال گوناگون در جهت سلب آزادیهای مدنی و بدیهی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر میثاق های بین الملی کوشیده است و در حال حاضر مهم ترین عامل عقب ماندگی و مانع دسترسی مردم به آزادی ، دمکراسی ، برابری جنسیتی ، شکوفایی ، رفاه اقتصادی و پیشرفت در ایران میباشد. رژیم حمهرری اسلامی با سرکوب شدید مبارزات مردم در سالهای اخیر نشان داده است که برای حفظ نظام ارتجاعی ، از هیچ عملی خود داری نمیکند. اختناق، سانسور، دستگیری، زندان ، شکنجه ، تجاوز جنسی ، اعدام، غارت اموال عمومی و حراج منابع طبیعی کشور تشدید شده است. بحران اقتصادی (بیکاری، تورم و ...) همچنان ادامه داشته و بحران سیاسی درون حاکمیت هم تا آنجا تشدید شده است که جناح های اقتدارگرا دیگر تحمل همدیگر را هم ندارند.

ما کوشش خواهیم کرد که با برنامه های فرهنگی و اجتماعی خود به تعمیق آگاهی جامعه ایرانیان در شیکاگو کمک کرده ، اعمال و برنامه های رژیم واپسگرا را افشا نموده و به امر پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران جهت رسیدن به ایرانی آزاد، آباد، دمکراتیک و مبتنی بر رای و اراده مردم (جمهوری مردمی) و رعایت حقوق اساسی بشر کمک نماییم.

2- مبارزه با ارتجاع جهانی و سیاست های ضد انسانی و استعمارگونه آن در سرکوب مردم ایران و جهان در گذشته و حال ، اعم از اشکال علنی خشونت و جنگ ، و یا سیاست های پشت پرده و نو استعماری. با اوج گیری مبارزات آزایخواهانه مردم خاورمیانه در ماههای اخیر امپریالیسم جهانی برای حفظ و یا تشدید سلطه خود در منطقه دست به برنامه های وسیع مداخله سیاسی و نظامی در این منطقه زده است. ارتجاع جهانی کوشش میکند که با اغفال مردم ، رخنه در صفوف آنها، سوار شدن بروی موج مبارزات، مداخله سازمانهای جاسوسی ، کودتای نظامی و در صورت لزوم با حمله و اشغال نظامی از ادامه ، گسترش و تعمیق جنبش های دمکراتیک و استقلال طلبانه مردم جلوگیری کند. همچنین ما با هر برنامه امپریالیستی که منتج به تجزیه بخشهایی از ایران و یا خدشه دار شدن تمامیت ارضی کشور ما شود شدیدا مبارزه خواهیم کرد. استراتژی ما در این راستا همکاری و همبستگی با مبارزات ترقی خواهانه ملل دیگر برای آزادی و استقلال (بویژه در خاورمیانه) و جلب پشتیبانی آنها از مبارزات مردم ایران میباشد.


اشکال و محتوای برنامه ها و فعالیت های ما بستگی به شرایط ویژه و مسائل روز خواهد داشت. بحث های سیاسی، برنامه های فرهنگی و یا تظاهرات از جمله این آکسیون ها هستند. ما برای پیشبرد اهداف بالا با تمامی گروه های دمکراتیک و مستفل ایرانی فعال در کارزار مبارزه با دشمنان ملت ایران همکاری میکنیم. طبیعتا ما نمیتوانیم با گروه ها و دسته هایی که بهر شکل از رژیم ایران و یا رژیمهای امپریالیستی حمایت سیاسی کرده و یااز آنها کمک و پیشتیبانی دریافت میکنند همکاری داشته باشیم.

شیکاگو خرداد 1390