خواسته های زنان در مصر نوین روشن و مشخص هستند

ترجمه شهرزاد امین

شعله ایرانی یکی از همکاران تارنمای پرسپکتیو فمینیستی درگزارشی از پیشرفتهای زنان مصری در مبارزاتشان برای احقاق حقوقشان خبر می دهد. دو شبکه سراسری زنان در مصر، "اتحاد زنان عرب" و " ائتلاف زنان مصر" اساسنا مه ای را تنظیم کرده و در آن خواستار احترام به حقوق برابر زنان و دخالت زنان در امور سیاسی مصر جدید شدند. "اساسنامه زنان" تصویر روشنی از جنبش زنان مصر و قاطعیت آنان در تصمیمهایشان برای پیشبرد انقلاب و دفاع از حقوق برابر زنان مصری ارائه می دهد.

اساسنامه خواسته های زنان را در 6 اصل خلاصه می کند. طی چندین هفته متوالی مفاد این اساسنامه بین نمایندگان تشکلهای مختلف زنان و حقوقدانان در سراسر کشور مورد بحث قرار گرفته و تنظیم شده است. سه هزار شرکت کننده از تشکلهای مختلف و کارشناسان از سراسر کشور در کنفرانسی نتیجه بحثهای فوق را بررسی کرده و پذیرفتند. پس از آن بیش از پانصد هزار نفر افراد مستقل و تشکلها اساسنامه را امضاء کرده اند. این اساسنامه رسمن در روز 5 جون به نخست وزیر مصر و ما یکل باچلت رئیس زنان سازمان ملل متحد داده شد. اساسنامه زنان در مطبوعات مصری منتشر شده و کمپین هائی برای کسب حمایت بیشتر ادامه دارد.

معرفی اساسنامه

اساسنامه کوتاه ، روشن و شامل 6 بخش است که شامل گسترش زمینه ها برای حضور زنان در پستهای تصمیم گیرنده و در سطوح مختلف جامعه می باشد. اساسنامه زنان مصری از جمله خواهان شرکت زنان در کمیته ای که بزودی قانون اساسی کشور را تدوین خواهد کرد، شده اند.

-زنان می بایست در کلیه کمیته های قانو گذاری کشور و تمامی دیالوگهای که مسائل ملی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد، حضور داشته باشند. طبق این اساسنامه زنان، می بایست 40 درصد پستهای وزارت و 30 درصد لیست های نامزدهای انتخاباتی مجلس در انتخابات سپتامبر آینده از زنان تشکیل شده باشد.

علیه تبعیض

قانون اساسی جدید می بایست حقوق کاملن برابر زن و مرد را در تمامی سطوح جامعه مشخص کند، زنان شرایط مساوی در بازار کار ، سرمایه، وام گیری و آموزش حرفه ها را داشته باشند، می بایست همه گونه محافظت و حمایت در مقابل آزار جنسی در بازار کار وجود داشته باشد، زنان قاضی امکان کار در حوزه کاری قضاوت را داشته باشند و این به این مفهوم است که زنان می بایست بتوانند علیرغم مخالفت رهبران مذهبی جامعه، به عنوان قاضی به قضاوت بنشینند.

-همه قوانینی که زنان را مورد تبعیض قرار می دهند می بایست مورد بازبینی قرار گرفته و لغو گردند. بویژه قوانین حقوق خانواده می بایست مورد رفرم واقع شود ، ارزشهای انسانی در آن منعکس شده و نسبت به تساوی حقوق تمامی اعضای خانواده اطمینان داده شود

اساسنامه خواهان تشکیل یک کمیته قوی ملی زنان ، اقدامات لازم برای اطمینان بخشید ن به تحقق حقوق زنان در وزارتخانه ها و استان ها و همچنین تاسیس کمیته تساوی حقوق زن و مرد در مجلس شده است. ناظرانی برای نظارت بر تامین تساوی حقوق زن و مرد در سیاست به کار گمارده شود، همچنین تدوین برنامه ها ئی برای پارلمان، دولت و ارگانهای قضائی کشور از طرف امضاء کنندگان اساسنامه زنان ضروری قلمداد شده است. برای بهتر کردن نگاه جامعه به زن، اساسنامه زنان خواهان تنظیم یک بزنامه سیاسی ملی که منعکس کننده نگاه مثبتی از زن است می باشند که به تدریج فرهنگ ضد تبعیض زنان را بوجود بیاورد. متن کامل اساسنامه را در لینک زیر بخوانید:

Egyptian Women’s Charter

اساسنامه را در لینک زیر می توانید امضاء کنید:

http://org2.democracyinaction.org/o...