سند پیشنهادی پیرامون تنظیم مناسبات گرایشهای سازمان

 

1-سازمان ما ضمن داشتن مبانی پایه ای مشترک*  وداشتن پیشینه چندین دهه مبارزه اعضاء آن درکناریکدیگر  برای سوسیالیسم وعلیه نظام سرمایه داری وجمهوری اسلامی  وبرای آزادی های بی قید وشرط سیاسی، درعین حال سازمانی چند صدائی است که دارای تفاسیر، تفاوت ها وتمایزات معینی  درحوزه های گوناگون است . تداوم این مبارزه مشترک  باتوجه به ویژگی چند صدائی سازمان مستلزم برقراری مناسبات دموکراتیک وسازنده  فی مابین آنهاست.

 

2- تأکید براشتراکات واقعی موجود نظری وعملی تاهرحدی که ممکن است  در سازمان چند صدائی ما اهمیت بنیادی داشته  ومبنای موضع گیری ها و اقدامات مشترک ما دررزم مشترک وتحکیم پیوندهای رفیقانه بشمارمی رود .

 

3- درمواردی که موضعگیری مشترک حاصل نشود، با مراجعه به آرای تشکیلات  گرایش اکثریت واقلیت( یا اقلیت های) سازمان درهرموردی صراحت می یابد.

 

4- سازمان ما کلیتی است دربرگیرنده همه اعضاء باگرایش های گوناگون اعم از اکثریت و اقلیت( یا اقلیت ها). بجزمواضع مشترک وعمومی سازمان،مواضعی که بنام اکثریت ویااقلیت اتخاذمی شوند تنها بازتاب دهنده مواضع  سیاسی - عملی اکثریت یا اقلیت سازمان است. بدیهی است تازمانی که اشتراکات پایه ای وجهت گیری های مشترک وجود دارد، تمایزدرمواضع گرایشها بخودی خود نمی توانند منفی باشند ونمی توانند ونباید موجب تضعیف ولطمه زدن به مبارزات مشترک آنها دربرابردشمن طبقاتی مشترک وتضعیف مناسبات رفیقانه اعضاء سازمان گردد.

 

5-درکنار کنگره های سازمان(سالانه)  وتشکیل مداوم مجامع عمومی اینترنتی و نقش آنها در سیاست گذاری فواصل کنگره ها،  کمیته مرکزی(شورای مرکزی هماهنگ کننده) اساسا  نقش هم آهنگ کنندگی فعالیت های سازمان  وتدارک ونظارت وپیگیری برمصوبات کنگره ها و مجامع عمومی  وهم چنین موضع گیری های روتین سازمان را  بر عهده دارد.

 

6-استفاده ازروش دیالوگ وگفتگوهای رفیقانه ومضمونی، درکنار برسمیت شناختن تفاوت ها،یکی ازراهکارهای مهم وسازنده برای تنظیم مناسبات گرایشها وتقویت توانمندی های سیاسی وعملی سازمان  به شمارمی رود. هدف ازگفتگو ومباحثات تعمیق اشتراکات ومواضع عمومی سازمان و شفاف کردن تفاوت ها وتقویت  صفوف چپ می باشد.

 

7-درشرایط  پراکندگی جنبش چپ و طبقه کارگر،سازمان ما که بخشی ازاین مجموعه بزرگ را تشکیل می دهد تاآنجا که بتواند آرایش صفوف ونیروی  خود را  درخدمت تقویت اتحاد صفوف جنبش سوسیالیستی و هواداران سوسیالیسم قرارداده، و  با تأکید براصل اشتراکات و به رسمیت شناختن  تفاوت ها و فرهنگ چندصدائی  به دیالوگ های رفیقانه دامن زده وبا فرقه گرائی مقابله می کند.

 

حسین نقی پور

 

* درمورد این هویت مشترک فرمول بندیهای زیر تا کنون در نوشته های رفقا در مباحثات کنگره آمده است:

 

سازمان ما به مثابه یک تشکیلات کمونیستی نهاد هژمونیک طبقه است،وتحت هیچ شرایطی خود را جانشین طبقه کارگرنمی داند یا به نیابت ازطبقه قدرت سیاسی را درچنگ خودنمی گیرد؛وبنیاد وظیفه خود را کمک به سازمانیابی اراده طبقه کارگر ومتحد آن،برای درهم شکستن ماشین دولتی سرمایه داری وکسب قدرت سیاسی به عنوان دولت گذار(نوع کمون)قرارداده است.(پیشنهاد بیژن، پیروز، حسن درمقدمۀ مبانی اساسنامه)

 

سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر) سازمانی است کمونیستی ، که برای برچیدن سرمایه داری و محو مناسبات مبتنی بر نابرابریهای سیاسی ، طبقاتی ، نژادی ، ملی ، جنسی  و گرایش جنسی  مبارزه می کند و گذار به سوسیالیسم  و خود حکومتی واقعی مردم را آلترناتیو خود می داند (موجود درپیش نهاد آّرش کمانگر).

 

هویت : سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) یک سازمان سوسیالیستی و فمینیستی است.

از نوشتۀ حمید موسوی

 

1-مبارزه علیه سرمایه داری در کلیۀ مظاهر آن در جهت  برچیدن سرمایه داری و محو  نابرابریهای سیاسی ، طبقاتی ، نژادی ، ملی ، جنسی،... و برای متحقق کردن سوسیالیسم  از طریق خودحکومتی اردوی کار

2-آزادی های بدون قید و شرط سیاسی در کلیۀ عرصه های حیات سیاسی- اجتماعی

3-سرنگونی تمامیت جمهوری اسلامی (پیشنهاد.حسین نقی پور )

 

هویت : سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)سازمانی است کمونیستی ، که برای برچیدن نظام سرمایه داری و محو مناسبات مبتنی بر استثمار انسان از انسان و نابرابری های سیاسی ، طبقاتی ، فرهنگی ، ملی و جنسی مبارزه می کند و گذار به سوسیالیسم، نفی دولت و حاکمیت مستقیم مردم را آلترناتیو خود می داند(پیشنهاد درج شده درسایت توسط هادی میتروی).