"انقلاب لیبی"

  شعر مقاله

علی یحیی پور سل تی تی

 

 

 

 

 

هوای غرب خاکستری و بارانیست

چهار ماه است رنگ آفتاب ندیده است

هوای خاور میانه خاکستری و بارانیست

امادر زیر آفتاب داغ شورش و غوغای هزار ساله را

در حلقوم سر مایه فرو می کنند

خون و گلوله همه جا رافرا گرفته است

موج نا آرامیها و انقلاب کودکان و زنان و جوانان را آواره کرده است

پیراهن این خاک همه خون آلود

و موج خیانت و جنگ با هم آمیخته اند

در لیبی در مصر و در تونس و سوریه

همه جا موج مقاومت و جنگ با خیانت امپریالیسم آغشته است

صف به صف گودالهای امپریالیستی کنده شده اند

تا خلق و مبارزاتشان را در گودال دیگری فرو کنند

در لیبی که جنبش انقلابی پا می گرفت

تا سکان کشتی قذافی این ارتجاع خون آشام را بزیر کشد

با دخالت "نا تو و سازمان ملل"و بمباران بیش از هشت هزار

پایگاههای نظامی و برنامه ریزی

 سارکوزی جلاد فرانسه

جنبش انقلابی؛ از انقلابی رنگ با خت

جنبش انقلابی را نابود کردند

شورای" انقلابی" لیبی چهار شقه شد

دسته ای را سلطنت طلبان گرفتند که نوکران امپریالیسمند

دسته ای دیگر دموکراتها و لیبرالهای جدا شده از قذافی اند

که به آستان بوسی جناح دموکراتهای امپریالیسم می روند

دسته ای دیگر را نیروهای بن لادن تشکیل می دهند

که دست پروردهء جناح باز ها و جلادان امپر یالیسم امریکایند

دسته ای کوچک اما در اول قیام بس بزرگ ولی تحلیل رفته

مثل آهنی زنگار زده را از نیروهای انقلابی تشکیل می دهند

که بسیار ضعیف در مقابل سه دستهء دیگرند

که از شرف انسانی

و از آزادی و استقلال لیبی دفاع می کنند

اینها نمایندگان واقعی انقلاب ضد امپریالیستی مردم لیبی اند

و آزادی را در استقلال و عدالت اجتماعی و نفی سلطهء امپریالیسم می بینند .

 

 چه پیر درختیست این امپریالیسم

با دخالت" نا تو" رخنه در انقلاب لیبی کردند

این نوکران سر مایه ء موهوم و مالی

و انقلاب را به تاراج بردند

اولین کاری که کردند سر انقلاب را زدند و ترور کردند

ترور "عبدل فتاح یونس" رهبر نظامی شورشیان

جلادان امپریالیسم این انسان انقلابی را ترور کردند"1"

تا راه انتقال انقلاب به گودالهای امپریالیستی آسان شود

و شورای ملی انتقالی دولت موقت را منحل کردند تا مانع

تحقیق در مورد این ترور جنایتکارانه شوند

آن ها "عبدل فتاح یونس "را تا حد مرگ شکنجه کردند

و جسدش را به آتش کشیدند "1"

فقط جلادان و نوکران امپریالیسم قادر به چنین جنایتی اند

آنها هر انسان ملی و انقلابی را می شناسند

درست مثل ترور گاندی و ترور و اعدام عمر مختار

و سر بریدن میرزا کوچک در انقلاب جنگل

و اعدام دکتر حشمت در رشت

بدست جلادان امپریالیسم اطریش وبلژیک

و ترور ستارخان توسط دربار محمد علیشاه

و کشتن حیدر خان عمواغلی

به دست فئودالهای سرسپرده به امپریالیسم انگلستان

و کشتن تقی شهرام در فردای انقلاب ضد سلطنتی طبق

معاهدات گوآدالپ توسط خمینی و براندازی دکتر مصدق

و دزدیدن سعید سلطانپور در روز عروسی اش توسط

جلادان خمینی و اعدام هزاران شکوفه های آزادی

چنین است امپریالیسم

چه در مصر و چه در سوریه و چه درتونس و لیبی  

با تاریکترین طبقات وارد بند و بست شدن

و سر انقلاب را زدن و غارت افغانستان و سومالی

حال غارت نفت لیبی از فردا آغاز می شود درست مثل عراق

با رهبری مثلث سه گوش امریکا و انگلستان و فرانسه

اوبا ما و تاچر و سارکوزی این نوکران کنسرنهای نفتی

و دلالان سیاه صهیونیستی و سر مایه ء مالی و سرمایهء موهوم

سرمایه ای از فروش سهام منتج باشد.

 

چه دور دست است آزادی

باید خونابهای انقلاب جنگل و مشروطیت

و خوناب های کشتار سالهای شصت و شصت هفت وکشتار سی تیر سال سی دو و متعاقب آن کودتای 28 مرداد و سر بریدن انقلاب ضد امپریالیستی ایران را توسط امپریالیسم امریکا

همیشه بیاد داشت تا آزادی و استقلال انسان را

در شالی زاران سرسبز گیلان و ایران نشا ء کرد

اما در سراسر خاور میانه باز جنبش انقلابی زیر خاکستر ایران

هنوز قلبش می طپد

هر چند رهبران جذام گرفته "سبز"

که عبای خمینی را می بوسند ولی جنبش "سبز" ریشه در مشروطیت ایران دارد ریشه در قیام بابیان دارد

ریشه در قیام کلنل پسیان و قیام انقلاب ضد امپریالیستی

و ضد سلطنت ایران دارد این جنبش را امپریالیسم نمی تواند

بدزدد مگر اینکه دریوزانه زیر عبای پادشاه عربستان

و خامنه ای زانو زند چنین است که ارتباطات آن ها با نامه های

اوبا ما به خامنه ای محکم می گردد و انقلاب سرکوب؛

و غارت عراق و افغانستان ممکن می گردد

و کشتار مجاهدین در عراق توسط امریکا

خلعت برای ریش های پادشاه و ولایت فقیه ایران می شود.

 

آن کس که آزادی را بدون استقلال می جوید

این سلطنت طلبان بی وطن

این جارچیان و دلالان سر مایه ء موهوم

و این مزدوران قلم به مزد و لیبرالهای دلال

که نوکری سرمایهء سرمایه داران بنگاه دلالی

شیکاگو را می جویند

دشمن آزادیند اینانند که

در شورای انتقالی لیبی به قدرت خزیده اند

و امپریالیسم و مناسبات آن را دلالی می کنند

در لیبی قدرت از یک ارتجاع به ارتجاع دیگر

 خزیده است درست

عین کنفرانس گوآدالپ در انقلاب ضد سلطنتی ایران

که خمینی را درحلقوم انقلاب ایران فرو کردند

 

 

باید انتظارکشید

هنور یک هفته نیست که از سر نگونی قذافی می گذرد

به مرور زمان چهره امپریالیسم برای مردم لیبی در زیر ارتباطات روشن خواهد شد

 که مردم لیبی از آن لایه ء نازک باقی مانده از انقلاب عمر مختار در این شورا چگونه حمایت خواهد کرد؟ همه چیز به این لایه بستگی دارد و گرنه

سر نوشت انقلاب لیبی تراژدی انقلاب ایران است

خلقها تاریخ را تکرار می کنند اما تکرار شان مضحک نیست؛ تراژدیک هست.

 

گاو لیبی تازه زائید جنگ انقلابی تازه شروع می شود

از هم اکنون است که آزادی خواهان در دانشگاه و مدرسه

ترور و سلاخی می شوند  از هم اکنون است که آوارگی مردم آغاز می شود و چهرهء جلادانه امپریالیسم روشن می شود و خلق لیبی تازه می فهمد چقدر با آزادی فاصله دارد و چرا امپریالیسم زیر ساخت مدنی لیبی را بمباران کرده است .

 

تاریخ بیست نهم اوت دوهزارویازده

"1"مقاله ای از پاتریک کوکبورن که در روزنامهء لندنی ایندیپنت منتشر شده ومتن فرانسوی آن در هفته نامهء کوریر انترناسیونال چاپ شده که ترجمهء آن توسط سروش علوی انجام شده که در سایت اخبار روزبه تاریخ 28 اوت دوهزارویازده منتشر شده است.