پیام نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشوربه

تمامی مراسمها و گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

دوستان، یاران و رفقای عزیز

مراسمها، گردهمایی ها و نیزچهارمین گردهم آیی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران در گوتنبرگ – سوئد برابر با سی و سومین سال به قدرت رسیدن حاکمان خون و جنون و جنایت، درسی سالگی خرداد شصت و دربیست و سومین سالگی کشتارجنون آمیزتابستان سال شصت و هفت ، امسال نیز در شهرها و کشورهای مختلف برگزار میشود.

ما پیشاپیش همچون دوره های گذشته، برای همه دست اندرکاران ، مجامعی موفق وماندگاررا آرزو داریم.

آنچه طی دوکشتارمرگباردهه 60 وبویژه قتل عام سال 67 درایران صورت گرفت، بمثابه جنایتی است که دیگرهیچ کس حاضر نیست، مسئولیت آنرابرعهده بگیرد.

این گردهمائی ها امسال، درشرایطی برگزارمی گردد که بحران همه جانبه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مزمنی که طی سال های اخیرباعث شکاف عمیق درهیئت حاکمه ودرمدارقدرت شده است. دست و پای حاکمان رابیش از پیش بسته و پیشروی مردم را ممکن می سازد.

توده وسیع مردم هرروزه به نیکی درمی یابند، که چرا جمهوری اسلامی اعدام می کند، پرونده می سازد، به بند می کشد، شخصیت ها را درهم می شکند، زندان و شکنجه واحضاریه و وصول وثیقه های چند ده وچند صد میلیونی رابه راه می اندازد تا مردمان مان را بقوانین ارتجاعی شان عادت دهند وهمراه گردانند تا خود همچون دیکتاتورهای فراری سرزمین های عربی که ازپس برپاخاستن مردمانش ازجامعه رانده شده اند،ازمهلکه نگریزند. ولی دورنیست، آن روزهای پیشروی توده عظیم مردمان ما ودوری گزینی حاکمان خون و جنون ازصحنه رویارویی های عظیم طبقاتی جامعه ما ایران بر فروریزاندن این جانیان ماقبل تاریخ از سودای حکومت و حکومتگری...

نباید ازیاد برد؛ کشتاربیش ازسه دهه حاکمیت سرمایه داری حاکم برایران نشان داد؛فرامین تهاجم به زنان در 8 مارس،پس ازاولین سال به قدرت رسیدن خمینی، تهاجم به تجمع کارگران درروزاول ماه مه،روزجهانی کارگردرهمان سال،حمله به کردستان وترکمن صحراوصیادان انزلی، نشستن گلوله مزدورانش بر سینه ی کارگران ، بعدترفرمان تهاجم به دانشگاههای سراسرکشوربا عنوان سیاه (انقلاب فرهنگی) بابراه انداختن سپاه سرکوبگر (حزب الله) تهاجم همه جانبه ای رابرصحنه تمامیت جامعه ما حاکم نمودندتا بتوانند برحکومت سیاه خویش ادامه دهند. این همه زمینه ساز، فرمان کشتاربزرگ دوتابستان خونین وخاصه فاجعه تابستان خونین شصت هفت شد. تردیدی باقی نمی گذارد که فتوای تابستان آن سال، خمینی امام مرگ، به عنوان یکی از بهیمی ترین، هولناک ترین و شرم آورترین فتاوی، دستورخونین ترین کشتارزندانیان عقیدتی و سیاسی  را به مزدوران ریزودرشت خود صادرکرد. البته این جرثومه جنایت و خون و اعدام و حامی سیستم استثمارگر سرمایه  در 26 مرداد ماه 1358« از اینکه در میادین شهرهای بزرگ ایران چوبه های اعدام بر قرار نکرده بودند» خود و پیروان اش را سرزنش کرد و درست 2 روز بعد جهاد بر علیه مردم زحمتکش کردستان راصادر و فقط 300 نفر که در میان آنها کودک 12 ساله نیز موجود بود تیرباران کردند.

باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد

که مادران سیاه پوش

داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد

هنوزازسجاده ها

سربرنگرفته اند ...

(احمد شاملو)

ما نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران –خارج کشور، به همراه یاران ما در تجماعت به مناسبت کشتار زندانیان سیاسی، هم چون سالهاي پيشين، اميد وارهستیم که این گردهمائي ها روند پيشبرد کارها، قدم مهم ديگري براي نزديکي و هم فکري فعالين و کوشندگان راه آزادي و سوسياليسم باشد. کوشندگاني که همواره مدافع پيگيرجهت آزادي تمامي زندانيان سياسي و خواهان سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي  و محاکمه سران آن بوده اند.

ما براین باوریم؛ بازگویی وآگاهی بخشی، ومستند سازی کشتارهاي وسيع جمهوري اسلامي ازآغاز به قدرت رسيدنش، به ويژه کشتارسراسري زندانيان سياسي در تا بستان 1367وهمه ابعاد آن جنایات بیشمارکه تا به امروزبرنسل ما وجوانان کشورما رفته است، پایه یگانه اقدام ارزنده ای می تواند باشد که توسط شما شاهدان رها شده وتبعیدی ازآن دوکشتار،درسلسله برنامه های کشتارزندانیان سیاسی هم آیی به بارمی نشیند. 

باردیگربرای تمامی گردهمائی ها به مناسبت کشتار زندانیان سیاسی، همراهی عمیق تری با جنبش دادخواهی همه خانواده های اعدامیان وکشتار شده گان برای محاکمه سی و سه سال حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی ایران را به جرم " جنایت علیه بشریت " درمسیرتقویت وهرچه گسترده ترساختن ابعاد مبارزه طبقاتی توده رنج و کاردرایران ودرراستای سازمانگری سرنگونی کلیت نظام تاریک اندیش اسلامی را خواستاریم .

زندانی سیاسی بی قید و شرط آزاد باید گردد

زنده باد آزادی         زنده باد سوسیالیسم

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

boltanxaberi@gmail.com

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy

سپتامبر 2011

کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا –kanonhambastegi@gmail.com

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ
cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه
sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه
kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر
kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ
kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی
info@ijcwa.com
- شبکه همبستگی کارگری
iranwsn@fastmail.fm
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا
toronto_committee@yahoo.ca

کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) solidarity.labor@googlemail.com

iran.turkey.workers@gmail.com کمیته همبستگی کارگران ایران و ترکیه

leftalliance@yahoo.com  اتحاد چپ ایرانیان - واشنگتن