با مبارزه متحدانه

به یاری کارگران 

ودیگر زندانیان سیاسی برخیزیم!

ماه اکتبر2011

ماه کمپین آزادی

کارگران زندانی

رژیم ضد کارگر در ایران به وحشیانه ترین شکلی

با زندانیان سیاسی رفتار می کند.

رژیم سرمایه داری

شکنجه های جسمی و روحی قرون وسطائی،

علیه زندانیان سیاسی اعمال میکند.

 

رژیم ضد کارگر در ایران احکام سنگین و

 سالها بازداشت برای کارگران زندانی و

شروط و وثیقه های سنگینی

برای آزادی موقتی کارگران تصویب می کند.

رژیم حامی سرمایه برای خالی تر کردن سفره کارگران، جریمه های نقدی سنگینی را بر کارگران برای آزادی از زندان تحمیل می کند.

رژیم انسان کش، زندانی می کند، شکنجه میکند،

اعدام می کند.

تا طبقه کارگر و جامعه را به سکوت وا دار  نماید.

باید  بر علیه این وضعیت برخاست. باید و می توان رژیم را بعقب نشینی وا داشت. اگر که، متحدانه به مبارزه برخیزیم.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

ماه اکتبر را ماه کمپین سراسری برای آزادی تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی اعلام میکند.

 

همه کارگران و فعالین کارگری، سازمانها، تشکلها ، گروهها و ... را فرامیخوانیم که به هرشکل و

با هر توانی که دارند به

کمپین سراسری ماه اکتبر به پیوندند

تا شرایط آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان

سیاسی فراهم گردد

 

 

خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران زندانی

و تمامی زندانیان سیاسی هستیم!

 

به کمپین ماه اکتبر برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی بپیوندید!

 

بیدادگاه رژیم مثل همیشه  اتهام و جرم کارگران و فعالین را نیز مخالفت با نظام و تشکیل گروههای مخالف نظام اعلام کرده است، و اما، کارگران و فعالین کارگری همگی یک جرم دارند و آن هم دفاع از حقوق انسانی خود و همطبقه ای هایشان.

 

کمپین ماه اکتبر، کمپین آزادی کارگران زندانی را تقویت کنید و خواست آزادی کارگران را هر چه بیشتر به گوش جهانیان برسانیم!

همبستگی جهانی کارگران

مرزی ندارد!

همبستگی و پشتیبانی کارگران،

سندیکا ها، اتحادیه های کارگری

و نهادهای مترقی

برای آزادی فوری و بی قید وشرط کارگران زندانی ضروری است!

 

باور داریم که در ایران نیز طبقه کارگر متشکل در تشکل های طبقاتی و توده ای اش، پایان دهنده زندان، شکنجه،  اعدام و کلن نظم موجود اجتماعی است. برای کمک و یاری رساندن به این مبارزه، در جهت آزادی کارگران زندانی با هر توانی که داریم بکوشیم.این یک گام واقعی در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی سرمایه داری است.

آزادی کارگران زندانی

و تمامی زندانیان سیاسی

درگرو

گسترش مبارزه متحدانه ماست!

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

boltanxaberi@gmail.com

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy

 

کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا –kanonhambastegi@gmail.com

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ
cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه
sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه
kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر
kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ
kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی
info@ijcwa.com
- شبکه همبستگی کارگری
iranwsn@fastmail.fm
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا
toronto_committee@yahoo.ca

کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان)  solidarity.labor@googlemail.com

iran.turkey.workers@gmail.com     کمیته همبستگی کارگران ایران و ترکیه

   اتحاد چپ ایرانیان - واشنگتنleftalliance@yahoo.com

نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران  هامبورگ Kargar61@web.de