نشریه ریگای گل شماره 59 فارسی و پارسیلکا شماره 19 در لینکهای زیر موجود است


>

http://PARASILKA-19.pdf


>

http://regay gal-59-farsi.pdf
>