تهمت ودروغ ،حربه ی ارتجاع

درآخرین شماره نشریه آرش (107) مقا له ای ازفردی بنام محمد فتاحی درج گردیده است. این شخص درپاسخ به پنچمین سئوآل نشریه ی آرش درمورد چگونگی فعالیت تشکلات کارگری ایرانی - خارج ازکشوردردفاع ازجنبش کارگری ایران، به دروغ گوئی وتهمت زنی های سخیفانه ای درباره ی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران- خارج کشور- پرداخته است. ما ازآنجا ئیکه دروغ پردازی وافتراگوئی راجع به تشکلات ضد رژیم جمهوری اسلامی را ضدانقلابی ودرجهت منافع حاکمیت سرمایه داری ودرخورافشاء میدانیم، خود را مؤظف به این پاسخ گوئی دانستیم. 

 

 

 

آقای محمد فتاحی درپاسخ به پرسش درمورد فعالیتهای خارج ازکشوربرای جلب حمایت بین المللی ازمبارزات کارگران ایران، پس ازتائید فعالیتهای تشکل اتحاد بین المللی مدعی میشوند " کاراتحاد بین المللی اما بی رقیب نیست. سالهای گذشته نهادهائی با اسامی دیگری توسط فعالین بعضی ازگروههای به اصطلاح چپ متولد شده اند که درمقاطعی مشکلات امنیتی هم برای فعالین داخل تولیدکرده اند. زمانی که اعلام نمودند که عوامل وابسته به نهادهای آمریکائی درجنبش کارگری را به " جامعه "  معرفی میکنند که صدای سندیکای شرکت واحد بلند شد ودرمقابل این توطئه علناً اطلاعیه صادرکردند. یک هدف جانبی این گروه های نامسئول استفاده ازاین ابزارامنیتی برای خفه کردن مخالفین سیاسی بود که تا حد همکاری با وزارت اطلاعات جلورفتند وهنوزهم درصورت امکان میتوانند پلیسی عمل کنند. این تجربه هم به ما میگوید که برای تامین حمایت وهمبستگی باید متوجه بود که هدف سیاسی " حامی " یان کدام است "( پایان نقل قول ) .

بدنیست به سخنان داهیانه ی !!! آقای فتاحی نکته به نکته بپردازیم. نهادهای همبستگی کارگری نه تنها درموجودیت و فعالیتهای ارزنده ی رفقای اتحاد بین المللی، رقیبی برای خود نمی بینند بلکه به مبارزات این تشکل وهرتشکل دیگری که واقعا درعمل به دفاع ازجنبش کارگری درگیرند ارج نهاده و دست همکاری را به سوی تمامی دوستداران جنبش کارگری درازمیکنند. آقای فتاحی ازآنجائیکه خود را به تشکل سیاسی خاصی انتصاب میدهد ودرمتن مقاله اش مدعی میشود که آن تشکل، یگانه سازمان سیاسی – اجتماعی بری ازاشتباهات بوده است وبه دیگرتشکلات سیاسی درون جنبش کارگری با دیده ی رقیب وحتی درمواردی دشمن مینگرد، تصوّرمیکند همگان می بایست چون ایشان باشند. نتیجه ی این دید خود مرکز بینی چنان میشود که چون فاقد توان برخورد سیاسی با دیگرتشکلات درون جنبش کارگری هست ودیگران ازدوبت فرضی ایشا ن تبعیت سیاسی ندارند، پس آنان میباید به مثابه ی رقیب ودشمن انگاشته شوند وبه بدترین رنگها آلوده گردند. ما نه تنها از چنین طرزفکر مخربی پیروی نمیکنیم  بلکه همانطور که بیان داشتیم در سایر تشکلات واقعا مدافع جنبش کارگری رقیبی برای خود منظورنمیداریم وهمکاری انقلابی وعملی این تشکلات رادردفاع ازجنبش کارگری ضروری میدانیم.

آقای فتاحی اگراندکی به فعالیت درزمینه ی دفاع ازجنبش کارگری ایران علاقه ی جدی وعملی میداشت احتمالا به کذب واقعیت چگونگی تشکیل نهادهای کارگری وفعالین آ ن نمی پرداخت. ایشان چون هرکه را با او نیست بعنوان رقیب وسزاوار تهمت می شمارد،  به دروغ مدعی میشود که نهادهای کارگری  " توسط فعالین بعضی ازگروه های به اصطلاح چپ "  ساخته وپرداخته واداره میشوند. اولین نشست برای تشکیل نهادهای کارگری درشهرهانوفربرگزارشد که نه تنها بنا برتدبیرفعالین ادعائی آقای فتاحی نبود بلکه اکثریت شرکت کنندگان درآن نشست هیچگونه وابستگی ای به تشکلات سیاسی امروزی نداشتند. درحال حاضر نیزاکثریت فعالین درون نهادهای همبستگی کارگری عضوی از تشکلات سیاسی موجود نیستند. در درون نهادهای همبستگی تعدادی ازاعضای برخی تشکلات سیاسی جنبش کارگری فعالیت دارند و تاکنون در پیشبرد مبارزات این نهادها علیه رژیم  ضدکارگری جمهوری اسلامی و دسیسه های عوامل امپریالیستی و دفاع ازجنبش کارگری و فعالین آن نقش ارزنده داشته اند. اگرآقای فتاحی این پنج- شش تشکل سیاسی جنبش کارگری را  " گروه های به اصطلاح چپ " میداند وخود را چپ راستین !!!، بهتراست اگرتوان تئوریک - سیاسی لازم را داراست به مبارزه ی تئوریک - سیاسی با آنها درشکل مناسب و درجای مناسب خود بپردازد،  نه اینکه چون " رقیب " او- البته ازدیگاه ایشان - درنهادهای همبستگی فعال است، این نهادها را مفرضانه متهم به "همکاری باوزارت اطلاعات "  کند. نهادهای کارگری درطول چهارسال فعالیت خود صدها میزو چادرتبلیغاتی درافشای جنایات ضدکارگری جمهوری اسلامی و دردفاع ازجنبش کارگری وفعالین آن و بخصوص دو تشکل کارگری مستقل - سندیکای شرکت  واحد وهفت تپه - برپاداشته اند، دهها هزاراعلامیه بزبان محل سکونت پخش نموده اند، صدها جلسات سخنرانی برای سا کنین محل فعالیت خود برگزارکرده اند ودهها بار پشتیبانی اتحادیه های کارگری واحزاب سیاسی مترقی را دردفاع ازجنبش کارگری ایران سبب شده اند و... . مادر همان حال که این مبارزات را با دل و جان و با عشق به جنبش کارگری ایران انجام داده ایم، اما هنوز ازخود ناراضی هستیم که نتوانسته ایم نیروهای بیشتری را به حرکت در آوریم. لیکن اکنون مورد تهمت های بیشرمانه ی کسی قرارمیگیریم که حتی یک صدم – آری تکیه میکنیم یک صدم - این فعالیتها را انجام نداده است و تنها به دفاع کاغذی و بدون عمل وآنهم درسطح  سایت های اینترنتی - که امروزه هرتک نفرنیز میتواند براه اندازد وهرروزه چند اطلاعیه ی بدون عمل رادرج کند - بسنده کرده است .

آقای فتاحی مدعی است که سندیکای شرکت واحد علیه نهادهای همبستگی " بلند شد " و " اطلاعیه صادر کرد " . ازقدیم گفته اند که دروغ استخوان نیست تا درگلو بماند. آقای فتاحی به عمد دروغ میگوید ونوشته ی یکی ازاعضای سندیکای شرکت واحد رابه کل این سندیکا نسبت میدهد. نهادهای همبستگی کارگری درافشای سیاستهای امپریالیستی آمریکا برای نفوذ درجنبش کارگری ایران و سایرکشورها ازطریق تشکلی بنام  سولیدارسنتر بارها هشدارداد و اشاره کرد که نباید تصورشود گویا آن تشکل امپریالیستی به ایران نظر ندارد. دراین باره به نقش کسانی نیزکه درخارج ازایران درهمکاری نزدیک بااین تشکل هستند واحیانا درصدد برقراری ارتباط با فعالین کارگری درایران وفریب آنها میباشند، اشاره شده بود. امروزه برهمه ی آنانی که دل به جنبش کارگری دارند روشن است که درمورد دریافت کمک مالی خارجی دو نظر وجوددارد. اکثریت قریب به اتفاق فعالین جنبش کارگری درایران وهمچنین اغلب تشکلات سیاسی، دریافت چنین کمکهای مالی ای را صد درصد نادرست وضدانقلابی و آغازی برای وابستگی سیاسی - تشکیلاتی بعدی ارزیابی میکنند. تعدادی نیزمدعی اند میتوان ازارتجاع کمک مالی دریافت کرد و وابسته نشد که تاریخ نقش نفوذی سولیدارسنتر تاکنون عکس این ادعا را ثابت کرده است. لخ والنسا با کمک مالی سولیدارسنتر جنبش کارگری لهستان را به سقوط کشانید. هم اکنون سولیدارسنتر درکشورهای عربی شدیدا در حال نفوذ است ودرنشست اخیرتشکل لیبراستارت درترکیه سه تجمع کارگری عربی را اداره میکرد وزیر نظرداشت، درحالیکه در بیرون نشست بسیاری ازکارگران مبارزترکیه علیه سولیدارسنترونقش نفوذی وتخریبی آن تطاهرات کردند. درباره ی چنین کمکهائی علی نجاتی درمقام رئیس سندیکای هفت تپه اطلاعیه داد ومتذکرشد : " بسیاری ازنهادها و سازمانهای جهانی که به نام کارگران و درظاهربرای دفاع ازحقوق ما بنا شده اند بیشتر به سرابی شبیه هستند که کارگران را دلخوش کنند و به زبان ساده ترکارگران را گول بزنند تا به جای تکیه به نیروی خودشان وهم طبقه ای شان، امیدهای بیهوده وتوهم به آنان داشته باشند.......کارگران هیچ چاره ای ندارند جزاینکه به نیروی خود ودیگرکارگران تکیه کنند .....هروقت کارگرو یا کارگرانی درهرکجا دچارمشکل میشوند به جزکمک گرفتن ازحمایت و نیروی کارگران نمیتوان مشکلات را برطرف کرد......من روی حمایت مادی -  معنوی توسط کارگران و نه جاهای دیگرتاکید میکنم ....21آبانماه 1388 " . بدنبال اطلاعیه ها وهشدارهای نهادهای همبستگی کارگری وافشای همکاران ایرانی - درخارج کشور- سولیدارسنتر بحثی دردرون هیات مدیره ی شرکت واحد درمیگیرد واحتمالا درپی دروغپردازیها ووسوسه های این یا آن، یکی ازاعضای هیات مدیره به این نتیجه ی نادرست میرسد که گویا منظور ازهشداردهی، پیشآمد رخنه درشرکت واحد بوده است - که هیچگاه چنین نظری نبود ونیست- ودرنتیجه  آن فرد تقاضای موضع گیری علیه نهادهای همبستگی کارگری را میکند که با قاطعیت تمام رد میشود، چه اینکه اکثریت قریب به اتفاق هیات مدیره ی شرکت واحد علیه دریافت کمک ازسولیدار سنتربوده وهستند و از مبارزات نهادهای همبستگی دردفاع ازجنبش کارگری آگاهی داشتند. پس ازرد قاطع پیشنهاد آن شخص، ایشان شخصا اقدام به انتشار یک نوشته ی پرازتهمت وافترا میکند ودرتعداد معدودی سایت اینترنتی انتشارمیباید. در همان زمان، نهادهای همبستگی کارگری پاسخی به آن نوشته را با زبانی محترمانه ودوستانه وعاری ازفحاشی وتهمت زنی وپیشداوری برای اطلاع عمومی انتشاردادند. چقدربیشرمی وبی مسئولیتی درقبال جنبش کارگری وحتی خوانندگان نشریه آرش لازم است که شخصی نوشته ی یک تن ازاعضای هیات مدیره ی سندیکای شرکت واحد را که دراقلیت کامل بوده است بعنوان " صدای سندیکای شرکت واحد بلند شد و در مقابل این توطئه علنا اعلامیه صادرکرد " معرفی کند. اگرچنین ادعائی دروغین و

تهمت زنی بمنظورایجاد بدبینی وتخریب در دفاع عملی ازجنبش کارگری نیست، پس چه عنوانی راسزاوار است؟ گویا آقای فتاحی می پندارد چون پرونده ای دردفاع عملی ازجنبش کارگری ندارد وخود را تنها با اعلامیه های اینترنتی مشغول میکند، پس بایستی " رقیب "  فرضی را بدین صورت ازمیدان به درکرد تا ایشان مدال چپ راستین !!! رابرسینه به رخ دیگران بکشند.

گویا آقای فتاحی ازاینکه نهادهای همبستگی کارگری به افشای سولیدارسنتر و یکی دو همکارایرانی آن درخارج ازکشور پرداختند سخت آزرده خاطرشده اند واین را " ابزارامنیتی برای خفه کردن مخالفین سیاسی " میدانند. ما به شما اطمینان کامل میدهیم که :

اوّلاً شما وتشکل سیاسی احتمالی تان را مخالف سیاسی خود نمیدانیم چه اینکه عرصه فعالیت ما دردفاع عملی ازجنبش کارگری وبه دورازهای وهوی تبلیغاتی است ودست هرشخص وتشکلی را که خواهان دفاع عملی و نه افزایش سایتهای اینترنتی  پر از ادعا و خود مرکزبینی باشد، صمیمانه میفشاریم .

دوماً اینکه با وجود تمام دروغ پردازیها وتهمت ها ی کسانی که ما را به علت این افشاگری ها آماج حمله ی خود قرارداده اند، که درعمل به معنای دفاع غیرمستقیم ازسولیدارسنتر و همکاران ایرانی آ ن تشکل میباشد، همچنان به افشای آ ن نهاد وعواملش ادامه خواهیم داد. البته ناگفته نماند چگونه است که شما آ قای فتاحی درمقاله هفت صفحه ای خود کلامی هم درافشای سولیدارسنترکه درسطح جهان برای نفوذ در جنبشهای کارگری با میلیاردها بودجه ی مالی فعالیت میکند نیاورده اید ؟ آیا آنرا سهواً ازقلم انداخته اید و یا اینکه امری کاملاً بی اهمیت میدانید ویا منظوری دیگرداشته اید ؟

آقای فتاحی، شما تهمت جاسوسی وامنیتی را به نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران نسبت داده اید. آیا دردست یازیدن به این حربه ی دیرینه ی حزب توده اندکی اندیشه کرده اید؟ آیا فکر نکرده اید که با این شایعه پراکنی ها واشاعه ی اکاذیب، صلاحیت سیاسی خود را به زیرسئوال میبرید؟ همگی میدانیم که حزب توده دردفاع ازجنایات رژیم جمهوری اسلامی تا به آنجا پیش رفت که تمامی مخالفین این رژیم سرمایه داری ضد کارگری را بعنوان عوامل امپریالیسم وکشورهای خارجی نام برد، در حالیکه خود فرمان ازجای دیگر میگرفت وهیچگونه مدرکی - تکیه میکنیم هیچگونه مدرکی - دراثبات تهمت های ادعائی اش نداشت. آقای فتاحی، شما اگر دراثبات دروغ گوئیها، شایعه پراکنی ها وتهمت زنی هایتان مدرک وسندی ارائه ندهید- که واقعیت رویدادها ومبارزات ما عکس گفتار شما را نشان میدهند - مطمئن باشید که هرانسان مبارزی، شما را بمثابه ی وارث واقعی ی شیوه ی حزب توده ارزیابی خواهد کرد. شما به نهادهای همبستگی کارگری تهمتهای سخیفانه ومغرضانه میزنید که این نهادها " در مقاطعی مشکلات امنیتی هم برای فعالین داخلی تولید کردند " و " تاحد همکاری با وزارت اطلاعات جلو رفتند وهنوزهم در صورت امکان میتوانند پلیسی عمل کنند ". چه تشابه عجیبی بین ادعاهای دروغین و پست فطرانه ی شما با ادعاهای گذشته حزب توده وجوددارد. آقای فتاحی، شما امروزموظفید درجهت اثبات اینهمه دروغ پردازی ها وتهمتها به فوریت اقدام به ارائه ی مدارک واسناد قابل اعتماد کنید وگرنه درصورت عدم چنین اقدامی بایستی به هرانسان مبارز وضداستثماری حق دهید که بگوید شما، خواسته یا ناخواسته، " پلیسی عمل " کرده اید. شما امروز سه امکان دارید. یکم اینکه به خود آئید وازادعاهای دروغین ولجن پراکنی هایتان اظهارشرمندگی کنید واز پخش اکاذیب دوری جوئید. دوم اینکه دراثبات ادعاهای دروغین مدارک واسناد معتبر ارائه دهید- که هیچ ندارید - وسوم اینکه همچنان به شایعه پراکنی و پخش اکاذیب ادامه دهید واحتمالا ازامکانت اینترنتی وصوتی نزدیکان به خود هم برای ادامه ی این عمل ناشایست وضدانسانی بهره جوئید.   لیکن مطمئن باشید که درصورت عدم انتخاب راه اول وانتقاد از خود صادقانه، دیر یا زود حتی چند تنی از یاران سیاسی شما که احیانا امروزه بدون تفکردرمورد نتایج مخرب شیوه ی کارشما ممکن است ازروی اعتماد شخصی، سخنی به مخالفت نگویند، درفردای نه چندان دورازشما مدرک وسند بخواهند و چون هیچ درچنته ندارید، ناراحت ازخرابکاری شما ولطمات ناشی ازآن به شما بقول معروف بگویند : 

می زندت برزمین نادان دوست

ودرصورتی که مدارک واسناد معتبر درتائید دروغها وتهمتهای مغرضانه تان نشان ندهید و یا شرمساراز این عمل ضد انقلابی و مخرب خود به انتقاد ازخود نپردازید، ما ودیگر مبارزان راه آزادی کارگران وسایرزحمتکشان مجاز هستیم به شما بگوئیم :

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست       عرض خود می بری وزحمت ما می داری

وآخرین توصیه ما به شما اینست که  درباره ی انتشارتهمتهای دروغین خود اندکی اندیشه کنیدو بخود آئید. ازتخریب درجنبش کارگری دست بردارید. اگر با " رقیب " یا رقبای فرضی خود خرده حسابهای سیاسی دارید آنها را با متانت ودلایل سیاسی ودرزمان ومحل مناسب خود به انتقاد بکشید. همه جزخود وخودی را به بدترین رنگها آ لوده نکنید ودریک کلام صداقت انقلابی داشته باشید که دراینصورت خدمتکاری برای جنبش کارگری خواهیدشد. امید به اینکه خدمت به جنبش کارگری را برتخریب درآ ن بخاطرمنافع گروهی وشخصی ارجحیت بدهید.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

 

کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا –kanonhambastegi@gmail.com

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com 
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه
sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه
kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر
kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ
kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی
info@ijcwa.com
- شبکه همبستگی کارگری
iranwsn@fastmail.fm
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا
toronto_committee@yahoo.ca

کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) solidarity.labor@googlemail.com

iran.turkey.workers@gmail.com کمیته همبستگی کارگران ایران و ترکیه

leftalliance@yahoo.com - اتحاد چپ ایرانیان - واشنگتن 

 kargar61@web.deنهاد همبستگی با جىبش کارگری ايران هامبورگ