سال جدید میلادی را به شما شادباش میگوئیم .

درسال 2011 بحران اقتصادی وسیاسی ارکان نظام سرمایه داری را به لرزه درآوردوجنبش های اجتماعی با اعتراضات ، اعتصابات ، تظاهرات و قیام های متعدد خود کشورهای اروپا ، آمریکا و خاورمیانه را دربرگرفت .
 برغم سقوط دولتها درچند کشور اروپائی و نیز سقوط دیکتاتورها در برخی از کشورهای خاورمیانه وشاخ آفریقا ، امابحرانهای اقتصادی واجتماعی و سیاسی بدون اینکه راه حلی یافته باشند وارد سال 2012 میشوند.

ازطرفی جنبش های اجتماعی آزادیخواهانه وبرابری طلبانه نیز که درسال 2011 بطور بی سابقه ای آتش زیر پای قدرت های مسلط راداغ کرده و بردروازه های نظم حاکم درکشورهای مزبور کوبیدند، اما درفقدان تشکل و تحزب لازم و با دخالت نظامی و سیاسی امپریالیستها درمسیر خود با فریب و سرکوب مواجه شده و همچنان درپی مطالبات و خواستهای خود به مقاومت و مبارزه ادامه میدهند.
> بنابراین ، سال 2012 نیز پذیرای تداوم این جنبشهای اجتماعی برعلیه ستم و استثمار وزور وسرکوب نظامهای سرمایه داری حاکم درهررنگ ولون آن خواهد بود.
> آرزو میکنیم سال جدید میلادی برای کارگران و زحمتکشان جهان ، سال بیداری ، آگاهی و سازمانیابی بمنظور مبارزه ای مشترک ومتحد علیه نظامات استثمارگرانه وسرکوبگرانه حاکم باشد.

 

سال نو برهمه شما مبارک باد!

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

29دسامبر 2012