صبا اسکوئی:

به بهانه ١٩بهمن سرخ رستاخیزسیاهکل!

 

"درشرایطی که گروه‌های سیاسی به واسطه اعمال فشار نیروهای پلیسی رژیم شاه از هر گونه حرکت ساده بازداشته شده بودند و هر گونه فعالیت نیروهای اپوزیسیون با خشونت تمام متوقف می‌گردید، گروه جنگل فعالیت خود را آغاز کرد، چون به این نتیجه رسیده بودیم که در اوایل کار ایجاد هر نوع سازمان وسیع و گسترده به منظور بسیج توده‌ها، به علت کنترل شدید پلیس مقدور نیست، لذا به تئوری کار گروهی معتقد شده بودیم و هدف گروه به طور خاص و ساده ایجاد برخوردهای مسلحانه و ضربه زدن به دشمن، به منظور در هم شکستن آتمسفر خفقان در محیط سیاسی ایران.

 

گروه جنگل بر مبنای فعالیت سه نفر از کادرهای سابق معتقد به جنبش مسلحانه تشکیل گردید و بعد از انجام فعالیت‌های تدارکاتی از قبیل خرید سلاح و تهیه نقشه مناطق شمالی ایران، در شامگاه ١٩بهمن به سیاهکل حمله کردند و در این حمله تمام موجودی سلاح‌های پاسگاه تصاحب گردید. " ٭

 

١٩بهمن سرخ سال ٤٩ رستاخیز سیاهکل، آنچنان لرزشی در درون آتشفشان خاموش جزیره آرام شاه ایجاد کرد، که سازمان جاسوسی سیا آمریکا و موساد اسرائیل از امکان خطر فوران این آتشفشـــان به وحشت مرگ افتادند.


آنها بنا بر تجربه‌ای که از جنبشهای رادیکال و انقلابی در کشورهائی که تحت فرماندهی رژیم‌های مزدورانشان داشتند و براساس خیال واهی خود برای جلوگیری از فعال‌شدن این آتشفشان و خطر گسترش سیاهکل‌های سرخ با تأسیس کمیته مشترک ضدخرابکاری که محصول مشترک ارتش و ساواک مخوف بود، به تلاشی مذبوحانه دست زدند.

 

آتشفشان فعال و غیرقابلکنترل شد. ١٩ بهمن ٥٧ قیام پُرشکوه کارگران و زحمتکشان، سرریز شدن آتش مذابی بود که بساط خاندان پهلوی و سرمایهداران سلطنتی را خاکستر کرد .قیامی که از خلعسـلاح پاسگاه سیاهکل در ١٩بهمن ســرخ سال ٤٩ توسط چریکهای فدائی خلق ایران آغاز و به یورش به پادگانها و هر کجا که سلاحی وجود داشت، توسط کارگران و زحمتکشان در ١٩ بهمن ٥٧ انجامید.


قیام ١٩ بهمن ٥٧ کارگران و زحمتکشان مسلح به سلاح‌های مصادره‌شده از ارتش و ساواک جزیره آرام شاه خونخوار را زیر و رو کرد.


آتشفشان قیام ١٩ بهمن ٥٧ نه تنها جریزه آرام خیالی شاه ضدکارگر و ضدزحمتکش را خاکستر کرد، بلکه خطر گسترش رادیکالیسم و قطع منافع سرمایهداران جهانی را به همراه داشت.


تنها چاره برای سرمایه‌داران جهانی خون‌آشام جلوگیری از جاری شدن این آتـش مذاب که همانا سلاحهای مصادره‌شده‌ای بود که در دست کارگران و زحمتکشان در هر کوی و برزن یافت میشد.


مسلح بودن کارگران و زحمتکشان بزرگترین خطر برای تمام سرمایه‌داران جهانی و رژیم‌های دستنشانده‌شان، از آمریکائی گرفته تا اروپائی، روس و چین و... بوده و خواهد بود، چون آنها به خوبی میدانستند که با مسلح بودن کارگران و زحمتکشان نمی‌توانستند، به زعم خودشان جریزه تخیلی آرام شاه جانی را دوباره با رژیم دست‌نشانده دیگری بر پا دارند و اعتراضات را سرکوب کنند.


بنابراین رژیم دست‌نشانده جدید بنا به فرمان اربابانش، قبل از هر چیز به جمع‌آوری سـلاح‌های مصادره‌شده در دست کارگران و زحمتکشان دست زد.


سلاحهای مصادره‌شده نه تنها خواب از چشمان سرمایه‌داران آمریکائی و اروپائی ربود، بلکه کابوسی هم برای سرمایهداران مافیای روس شد.

 

عملکرد رژیم دست‌نشانده تازهبه‌قدرت‌رسیده، بار دیگر تجربـه بسیار تلخ و دردناک کودتای سیاه و ننگین سال ١٣٣٢ آمریکائی به کمک مزدورانشان را برای کارگران و زحمتکشان زنده کرد و به طور خاص نقش و ماهیت تودهایهای جاسـوس مزدور سرمایهداران روس را که با داشتن امکان مسلح کردن کارگران و زحمتکشان بر علیه کودتاچیان، از این کار سر باز زدند، برملا ساخت.

 

کودتای عوامل آمریکا و اتحادیه اروپا در ١٩بهمن ماه ٥٧ برعلیه قیام کارگران و زحمتکشان و خلع سلاح آنها و همزمان با آن تودهایها و نوچه‌هایشان باند فرخ نگهدار جانی برای مسلح شدن سپاه پاسداران به سلاح‌های سنگین به دست و پا افتادند و شعار استراتژیک‌شان مسلح کردن سپاه پاسداران به خوان برای نشانه رفتن به سینه کارگران و زحمتکشان شد.

 

ولی آنچه مسلم است، این است که کابوس قیام ١٩ بهمن ٥٧ برای همیشه خواب سرمایه‌داران جهانی زالوصفت و مزدورانشان را تا به امروز آشفته کرده است و بیجهت نیست که عریضهنویسان به سازمانهای ساخته و پرداخته بورژوازی، مثل سازمان ملل بخوان سازمان دولتها، حقوق بشر سرمایهداری برای جلوگیری از لبریز شدن خشم کارگران و زحمتکشان سالهاست که برای توهم‌پراکنی درباره اینگونه دم و دستگاههای بورژوائی دست و پا میزنند.

 

متوسلین به اتحادیه‌های ضـدانقلابی بورژوائی اروپائی و آمریکائی، کاسهلیسان دادگاههای به اصطلاح بین‌المللی، امضاءجمع‌کن‌ها برای دمودستگاههای مختلف بورژوائی از وحشت مسلح شدن کارگران و زحمتکشان برای توهمپراکنی در بین آنها خوش‌خدمتی می‌کنند.

 

ولی آنها باید بدانند که تمام این تلاشها مذبوحانه است و بدون تردید بر اساس جبر تاریخ ١٩بهمـنها در راهند و این‌بارکارگران و زحمتکشان مسلح رژیم منفور سرمایهداران اسلامی ضدکارگر و ضدزحمتکش را به زباله‌دان تاریخ خواهند فرستاد و تمام پادوهای سرمایه را که برای حفظ سیستم گندیده سرمایه دست به هر جنایتی میزنند، در دادگاههای انقلابی‌شان به سزای اعمال ننگین‌شان خواهند رساند.

 

زنده باد کمونیسم

زنده باد انقلاب

۶ بهمن ١٣۹۰

 

٭ برای اطلاع بیشتر از تاریخچه رستاخیز سیاهکل نوشته‌های چریک فدائی، انقلابی کبیر رفیق حمید اشرف تحت عنوان‌های زیر را بخوانید:

 

"تحلیل از یک سال جنگ چریکی درشهر و کوه"

http://www.siahkal.com/publication/Hameed%20Ashraf.htm

 

"جمع بندی سه ساله"

http://www.dialogt.org/tablighe_ketab/ketab3.pdf