معرفی کتاب جو مک بیرد و ایان گرینوود

اتحادیهگرائی اجتماعی:

تجزیه و تحلیل مفاهیم و زمینهها

 

رونالدو مونش

برگردان: نسرین ابراهیمی

 

در اولین دور "جدید" مطالعات کارگری در 1970، تاکید قابل ملاحظهای بر روی"اتحادیه گرائی جنبش اجتماعی" همچون ماهیت و کیفیت جدیدی از اعتراض کارگری بر علیه سرمایه وجود داشت. در حالیکه اتحادیهگرائی اقتصادی، رابطه کار مزدی- سرمایه را آن گونه که بود میپذیرفت و اتحادیهگرائی سیاسی بر دولت همچون عامل تغییر و دگرگونی متمرکز بود، اتحادیهگرائی اجتماعی، کارگر را همچون شکلی از قدرت اجتماعی بالقوه و ستون فقرات یک تغییر و تحول وسیعتر جنبش اجتماعی مینگرد. سر بر آوردن این شکل از اتحادیهگرائی همچون جنبشی اجتماعی، عمدتأ در کشورهای تازه صنعتی شده جنوب مثل برزیل و جنوب آفریقا و مطابق نظر عدهای کره جنوبی و فیلیپین ریشه داشت. اتحادیهگرائی اجتماعی، تجربه های اخیر صنعت زدائی کشورهای شمال و شمال آتلانتیک، به ویژه مبارزه اتحادیه ها و تشکلهای اجتماعی را بازتاب میدهد که مسائل و منافع متقابل دارند. دغدغهی مهم این مجموعه خاص را کارگران مهاجر تشکیل میدهد، که خارج ماندن از عضوگیری و استخدام منظم و عادی در اتحادیه ها و کار متشکل گرایش دارند. موج اخیر مهاجرت از اروپای شرقی، بویژه چالشی را برای اتحادیه های بریتانیائی و ایرلندی ایجاد کرد. هر چند همواره یک واکنش بومی گرائی کمین گرفته در توده ها و همین طور این درک وجود داشت که مهاجرت توطئه کارفرمایان برای پائین آوردن دستمزدها و شرایط سازمان داده میشود. با این وجود، استراتژی متحد و یگانه ای اتخاذ شد که (یک کارگر، کارگر است)، و ترفیع استانداردهای کارگری بشدت ترغیب شد. حدود نیمی از فصلهای کتاب به اتحادیه گرائی اجتماعی با بحث در جزئیات و در رابطه با کمپین گسترده برای دستمزد برای گذران زندگی در لندن و تشکلهای کارگران لهستانی و اقلیت سیاه اختصاص دارد. و فصلی نیز در رابطه با کارگران مهاجر در ایالات متحده آمریکا توسط کیم مودی وجود دارد که پیشتر در عمومی کردن مفهوم جهانی اتحادیه گرائی جنبش اجتماعی کمک کرد.