بررسی کوتاه و ارائه ی درس آموزی هایی از چند تجربه ی مهم مبارزاتی سالیان اخیر در جنبش کارگری ایران

 

هر یک از متونی که در این مجموعه گردآوری کرده ایم، بررسی کوتاه و ارائه ی درس آموزی هایی از چند تجربه ی مهم مبارزاتی سالیان اخیر در جنبش کارگری ایران و برای استفاده ی عموم کارگران است. کارگرانی همچون معلمان، پرستاران (بهیاران و سایرکادر درمان) کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کارگران خباز سقز و کارگران شرکت های پیمانکاری و کارگران قرارداد موقت (وبه طورخاص و با مثال‌هایی از کارگران پتروشیمیهای منطقه ی ماهشهر و نیز تبریز) مواردی هستند که در این مجموعه بدانها پرداخته شده است.

مقدمه ( فایل پی‌دی‌اف)

برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و لغو قراردادهای موقت چه باید کرد؟ - مثال‌هایی از تجربه کارگران پتروشیمی ماهشهر و تبریز-

از مبارزات کارگری در هفت تپه چه می‌آموزیم؟ - شرح مختصری از مبارزات کارگران هفت تپه-

کارگران خباز سقز برای کسب مطالبات‌شان چه کرده‌اند - نگاهی به تجربه انجمن صنفی کارگران خباز سقز-

معلمان در عرصه زندگی چه درسی می‌توانند بدهند - راه حل اساسی برای برای حل مشکلات معلمان-

راه کسب مطالبات پرستاران _بهیاران و سایر کادر_ درمان چیست؟

چرا و چگونه سندیکای شرکت واحد شکل گرفت؟ درس هایی که از این سندیکا خواهیم گرفت چیست؟