زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر / جمعی از کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر

اطلاعيه

زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر

زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران و زحمتکشان جهان
درود بر کارگران و زحمتکشانی که در سال گذشته با مبارزات خود توانستند در مبارزه با سرمایه داری گامی به پیش نهند آنانی که با همه تهدیدات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی یک لحظه میدان مبارزه را ترک نکردند،پای فشردندند و با اتحاد و اتکا به نیروی خود گامهای بلندی را برداشتند.
ما جمعی از کارگران منطقه ویژه ماهشهر همگام و هم پیمان با دیگر کارگران به خصوص کارگران نفت و گاز جنوب با اعلام حمایت از کلیه تلاش ها جهت برگزاری مراسم روز کارگر ، در مراکز کار خود با 10 دقیه سکوت
به یاد تمامی کارگران و فعالین کارگری در بند در ابتدای ساعت کاری این روز را گرامی خواهیم داشت.
جمعی از کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر