پرومته زمان         تقدیم به تمام کارگران

 

 

 

 

من آن کارگرم

که هر بامداد

هم چون

پرومته (1)

در کارخانه های جهان

به زنجیر

کشیده می شوم

تا کرکس های سرمایه

مرا

در چرخ د نده های

کارخانه

مثله ام کنند

ودر غروب خونین

دو باره

در دریای ظلمت

جان بگیرم

وسپید دم

دو باره

تکرارشوم.   

 

 (1 ) پرومته یکی از خدایان یونان بود که روشنائی ودانش را برای انسان به زمین آورد وبخاطر این کارش او را در قله ای به بند گشیدن وهر روز کرکس ها قلب وجکر اورا میخوردند  واو صبح دوباره زنده میشد واین عمل تکرار میشد.

اکبر یگانه   2010.2.19