زنده باد اول ماه مه

جمعی از کارگران نفت و گاز و پتروشمی عسلویه

امسال در حالی به روز کارگر نزدیک می شویم که بر خلاف بسیاری از گفته ها مبنی بر رسوخ فقر خزنده در زندگی کارگران، شاهد فقر جهنده و بحران های عظیم اقتصادی در سرتاسر جهان و بویژه ایران هستیم که نای نفس را از کارگران بریده و اندک نان موجود در سفره آنها را نیز به نفع اربابان سرمایه مصادره نموده است. در یکسال گذشته شاهد دستبرد علنی دولت ها به دسترنج کارگران تحت عناوینی چون ریاضت اقتصادی، حذف یارانه ها و بوده و هستیم که باعث بیکاری های دسته جمعی، تعطیلی کارخانجات کوچک و بزرگ و در نهایت پایین آمدن سطح معیشت کارگران و شفاف تر و عمیق تر شدن شکاف عظیم طبقاتی موجود در جهان شده است که ماحصل آن وقوع معضلات بزرگ اجتماعی نظیر رواج روز افزون روسپیگری، تشدید کار کودکان، اعتیاد و خودکشی کارگران بوده که همانا در جامعه ایران به وضوح قابل لمس است. از سوی دیگر در یکسال گذشته در ایران شاهد صدور احکام سنگین برای فعالین کارگری و دستبرد دولت به قانون نیم بند کار که حاصل دسترنج مبارزات کارگران در سالهای گذشته بوده ایم که عرصه را بر کارگران تنگ تر نموده است. با توجه به مطالب فوق و بحران اقتصاد جهانی، مبارزات کارگران نیز رنگ و بوی تازه ای به خود گرفته است که سرسبد آنها اعتصابات گسترده کارگران در کشورهای حوزه یورو و جنبش وال استریت در امریکا می باشد. در این بین شاهد تحرکات مثبت در مبارزات کارگران ایران نیز بوده ایم که نمونه بارز آن اعتصابات بزرگ و کوچک کارگران در صنایع پتروشیمی و گاز و نفت و بقیه شرکتها تولیدی بوده است. حال بر ماست که با درک صحیح از زمان و استفاده از تجربیات گرانبهای کارگران در سالهای اخیر کارگران نیشکر هفت تپه، شرکت واحد و اعتصابات پتروشیمی ماهشهر و - اولین و مهمترین مرحله مبارزه که همانا تشکل یابی و کار گروهی است را در بین کارگران نهادینه کرده و با چشم اندازی روشن رو به جلو گام برداریم. ما کارگران نفت و گاز و پتروشمی عسلویه ضمن گرامی داشت روز کارگر و یاد و خاطر تمامی کارگران جانباخته چه در محیط کار و چه در میدان مبارزه، همبستگی خود را با تمامی کارگران جهان، جهت ویران کردن کاخ سرمایه اعلام داشته و خواسته های خود را بدین شرح اعلام میداریم.

1- آزادی بدون قید و شرط کلیه فعالان عقیدتی و سیاسی بویژه فعالین کارگری
2- لغو کلیه احکام اعدام
3- ممنوعیت کار کودکان
4- رفع تبعیض جنسیتی علیه زنان در محیط کار و اجتماع
5- آزادی کامل در راه اندازی تشکل های مستقل کارگری
6- آزادی برپایی اعتصابات کارگری
7- افزایش حداقل دستمزدها بر اساس معیارهای جهانی و نرخ واقعی تورم که توسط نماینده مستقل کارگران و دولت اعلام میگردد
8- بهبود وضعیت ایمنی کار بر اساس استانداردهای جهانی

زنده باد اول ماه مه
زنده باد آزادی برابری حکومت کارگری
جمعی از کارگران نفت و گاز و پتروشمی عسلویه