ریشه ام

 

مادر

تنها شاخه گل سرخی که

در قلبم روئیده را

به موهایت می آویزم

وبا اشگ هایم

رودی از پرنیان

به زیر پایت می گسترانم

وبا بوسه های گرم م

دست وپایت را

غرق  آن خواهم کرد

وبستری از موهایم را

برای آرمیدنت

در آغوش م

هم چوابریشم لطیف

خواهم بافت

وسرود عشق را

با دهانی باز

برایت خواهم خواند

وتا ابدیت

در ذهن وتک تک سلولهایم

خانه کرده ای

ای یگانه عشق

همیشه جاویدان م.

 12052012

اکبر یگانه