شهریاری دیگر ازمیان ما رفت

پرویز شهریاری بهبود خواه، نویسنده،مترجم،روزنامه نگار،پژوهشگر ودانشمندصاحب نام عرصه ریاضیات،روز جمعه به ابدیت پیوست.آنچه شهریاری دانشمند راازدیگر ریاضی دانان ایرانی متمایز می کند،نبرد اودر راه بهبودی طبقه کارگراست.اوکه از اوان جوانی به صفوف جنبش کارگری واجتماعی پیوسته بود،دراین راه چه بسیار شکنجه ها ودربدری هاوزندانها راکه تجربه نکرد.پس از کودتای28مرداد او دستگیر وشکنجه شد.اماباز هم نشکست وسرفرازانه به خدمت خلق گردن نهاد.اوپس از آزادی تلاش بسیارکردتاهموطنانش رابا ریاضیات مدرن آشنا سازد.او اولین کسی بودکه ریاضیات را با ترجمه های ساده به میان فرزندان زحمتکشان آورد.صدها تالیف او در این راه گواه این مدعاست.او که رزم در راه بهبودی طبقه کارگر راتاآخرعمر پیشه خودساخته بود،در دهه ششم از زندگی پس از آزادی از زندان به انتشار مجله چیستا همت گماشت،وچه خوش نوشت:هوشیاربودن کار دولتمردان تنها نیست،بلکه آنان به بهانه حفظ نظام (درحقیقت انباشت سرمایه)،اشتباه های زیادی می کنند.قذافی راببینید که چگونه می خواست ارث خودرابه فرزندانش بسپارد، ودیکتاتورشد؟ آیالیبی امروز سامان گرفته است؟آیا اوضاع کنونی مردم عراق وافغانستان برای مردم خاورمیانه درس بزرگی نبود؟ چه باید کردکه دیکتاتورها از تاریخ درس بگیرند؟گاندی هر روز پیش از آنکه سرکارخود برود،چندساعتی رابه مطالعه می گذراند.این کار عادت همیشگی او بود.گاندی آموخت که فرزند انیشتین ،انیشتین نمی شود،بلکه فرزند راکفلر ،راکفلر می شود.اوچنان زندگی کرد که وارث واقعی کشور پهناورش بود. اوحتا در پس پرده هم به مردم دروغ نگفت.

زحمتکشان ایران، این فرزند دانشمند خود را هرگز فراموش نخواهند کرد.اودرمیان نیست اما یادش وآثار ارزشمندش او را همیشه جاوید کرده است.ما در برابر این جان شیفته سر فرود می آوریم.

کارگران فلز کار مکانیک 24/2/1391