ابدیت

 

زندگی هم چون چشمه ای

از بطن کوهی

میان دره ای روان می شود

و ما را

به رودی خروشان بدل می کند

تا به دریای

از حال وآینده رساند

برآسمان تیره می گذرند

ستاره گان دنباله دار

ومی فروزند

لحظه ای درنگاه ت

ومی سازی تو

آینده را با تخیل ت

وبرفراز آن

جهانی با کار واندیشه ات

در قلب ت

شور عشقی به پا می شود

وفراموش می کنی تو

لحظه ای این جهان مادی را

وبرابر خیالت

تا بی نهایت پرواز میکنی

وترانه جاودانی عشق را

برای همیشه

برلب هایت جاری می سازی.

 

اکبر یگانه 2012.05.28