تجاوز به حقوق انسانی افغانستانی های که در ایران زندگی میکنند

را محکوم کنیم:

بررسی راسیسم در هر کشور بر هرانسان آگاه بنظر من ضروریست چرا که راسیسم خودی و غیره خودی نمی شناسد وسیله ای است که همیشه قدرتهای حاکم در مقاطه بحرانی چه از نظر اقتصادی ویا سیاسی از این اسلحه خاموش در جامعه استفاده میکنند. راسیسم از هسته اولیه اجتماع یعنی خانواده شروع می شود برتری پدر از مادر برادر از خواهر اولین سنگ بنای انرا میگذارد عامل  دوم مذاهب هستند که هرکدام دیگری را کافر  وخود را برحق میداند.و اگر در قدرت باشند تا نابودی دیگر مذاهب پیش میروند جنگهای صدر اسلام وجنگهای صلیبی وجنگهای شیعه وسنی از دوران صفویه با دولت عثمانی که تا به امروز به شکل های گوناگون اتفاق  افتاده در حال حاضر دولت ایران  بادیگر دولتها از جمله دولت عربستان سعودی ومراکز علمیه  مصر که نمایندگی مذاهب سنی را عهد دارهستند بشکل مرئی ونامری انجام می گیرد سومین عامل سنتهای هرکشور هستند  ازدواج های خانوادگی را سازمان میدهند تا هم دین وثروت واسم ورسم آن خانواده حفظ شود چهارمین  قوم گرائی  که خود یکی از عامل راسیسم در هر کشور میباشد که در عصر حاضر امپریالیست های بخوبی از ان استفاده کرده اند وجنگ های داخلی در چندین کشور بوجود اورده اند. در افریقا در یوگسلوی سابق عامل پنچم دولت های حاکم در هر کشور هستند که بخاطر بحرانهای سیستم سرمایه وناتوانی حل ان ازتمام عناصر بالا استفاده میکند ودر شرایط بحرانی شان از این اسحله خاموش در هر جامعه بخوبی استفاده کرده ومی کند. پدیده افغانستانی ستیزی در ایران جدید نیست.و با بحرانهای رژیم در سالهای گذشته شدت وضعف به خود گرفته است چه بصورت مرئی که حتی در روزنامه های رسمی کشور رد پای انرا به راحتی میتوانیم پیدا کنیم وبصورت نامرئی هر روزه در تمام شهرها هر اتفاقی خلاف قانون بیافتد عامل انرا افغانستانی های که در ان شهر زندگی میکنند خواهند انداخت حتی اگر در ان شهر افغانستانی زندگی هم نکند.ویا هر روز سر مرزها با برخوردهای غیره انسانی از ورود انها به کشور جلو گیری می کنند. ویا از شهرهای مختلف انها را در کوچه وخیابان ویا از سر کار جمع اوری کرده بدون اطلاع خانوادهایشان انها را با توهین وضرب وشد بدون هیچ امکاناتی در خاک افغانسان رها میکنند.بحران اتمی و بی برنامه بودن دولت وواردات بی رویه باعث ویرانی اقتصاد کشور شده وهر روز کارخانه های کشور بخاطر ورود  اجناس ارزان از چین تعطیل  شده وکارگران به خیابان ها ریخته میشوند .واز ناگاهی مردم؛ بی کاری انها را گردن کارگران ارزان افغانستانی  می اندازند.واز کوچک ترین موضوع حادثه های یزد وغیره را بوجود می اورند باید در برابر این جنایات که توسط عوامل این رژیم ضد انسان پدید امده به ایستیم وان را افشا ودر جهت اگاهی مردم این پدیده راسیسم را در سطح وسیع توضیح بدهیم.  به امید روزی که نه مرزی باشد ونه مذهب رسمی ونه قوم گرائی ونه دولتهای سرمایه داری. اکبر یگانه 2012.0705