بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامونحوادث تاسف بار شهر یزد

به اعمال فشار و تبعیض بر مهاجرین افغانی باید برای همیشه پایان دادهشود

روزینیست که معضل بیکاری از طریق رسانه ها و بلندگوهای رسمی بر دوش کارگران مهاجر افغانی در ایرانسرریز نشود، روزی نیست که وجود ناهنجاریهای شدید اجتماعی در ایران از قبیل قتل وتجاوز، قاچاق مواد مخدر و تن فروشی و... به کارگران و مهاجرین افغانی منتسب نشود. روزینیست که حساسیت اجتماعی از سوی رسانه ها و بلند گوهای رسمی نسبت به مهاجرین افغانیدامن زده نشود. فقط همین مانده است تا گرانی سرسام آور مسکن و هزینه های زندگی نیزبر دوش این مهاجرین انداخته شود!

اما برایما کارگران ایران واقعیت چیز دیگری است، کارگران مهاجر افغانی در ایران هم طبقه ایهای ما هستند. این کارگران همچون میلیونها کارگر و مهاجر ایرانی که به سایر کشورهامهاجرت کرده اند و در آنجا زندگی میکنند به ناچار و بر خلاف میلشان و به امیدبرخورداری از یک شرایط امن تر برای ادامه زندگی به ایران آمده اند.

کارگرانو مهاجرین افغانی هیچ نقشی در تولید و باز تولید ناهنجاریهای شدید اجتماعی درایران ندارند، هر روزه صفحه حوادث روزنامه ها مملو از اخبار قتل و تجاوز، قاچاق مواد مخدر، دزدی و سایرجنایتهایی است که هیچ مهاجر افغانی نقشی در آن نداشته است. پدیده تجاوز به زنان وقتل آنان از جمله ناهنجاری های بسیار ضد انسانی است که وجود آن و تولید و بازتولیدش مستقیما ناشی از کل شرایط اقتصادی اجتماعی حاکم بر کشور است و بروز آن هیچربطی به ملیتهای ساکن در ایران و بویژه مهاجرین و کارگران افغانی ندارد.

ما باابراز تاسف عمیق از حوادثی که برای هم طبقه ایهای بسیار عزیز و گرانقدر افغانی ماندر شهر یزد پیش آمد، تعرض به آنان در شهر یزد را قویا محکوم میکنیم، همبستگی خود رابا طبقه کارگر افغانستان، بویژه کارگران افغانی ساکن در ایران اعلام میداریم، خودرا شریک غم و اندوه آسیب دیدگان حادثه تاسف بار شهر یزد میدانیم و مصرانه بر تحققخواستهای زیر پای می فشاریم:

1- روشنسازی ابعاد هر آن چیزی که بر مهاجرین افغانی در حادثه شهر یزد گذشت

2-محاکمه فوری و علنی عاملین و آمرین حمله به مهاجرین افغانی در شهر یزد

3- پایاندادن به هر گونه تبعیض نسبت به مهاجرین افغانی و دیگر ملیتهای مهاجر ساکن در ایران

4- اعطایحق شهروندی به کلیه مهاجرین افغانی و غیر افغانی ساکن در ایران

5-ممنوعیت هر گونه تبلیغات رسمی و غیر رسمی که به هر شکلی به حساسیتهای قومی و ملینسبت به کارگران مهاجر افغانی و سایر ملیتها دامن میزند

6- تبلیغ و ترویج رویکردی انسانی به پدیده کارگران مهاجر از طریقرسانه های عمومی و کثیرالانتشار

اتحادیهآزاد کارگران ایران 17 تیر ماه 1391