رنگ

 در سرزمینی که

چشم گشودم من

 سهم من از رنگها

 تنها سیاه بود

هم چون

 موهای من وتو

 اینک

 رنگ موهایم

 به سپیدی رسیده

 اما هنوز

 سهم من

 از زندگی

 باز سیاه است

اکبر یگانه

18.07.2012