http://kanoonmodafean1.blogspot.de/2012/10/blog-post_3.html#more

 

ضرورت همبستگي و اتحاد در جامعه كارگري

در يكي دو ماه اخير حوادث تلخ و وحشتناكي رخ داده كه هيچ انسان آزاده اي نمي توانست در محكوميت آن ترديد داشته باشد و مايه تاسف جامعه ي كارگري از يك طرف و ضرورت هوشياري ومقابله با چنين حوادثي از طرف ديگر خود را نشان داد.

يورش وحشيانه ي پليس و نيروهاي امنيتي درافريقاي جنوبي به كارگران اعتصابي و كشتار وحشيانه بيش از 40معدنچي كه تنها خواهان اضافه دستمزد ودريافت حق وحقوق خود بودند هنوز همه را آزار مي داد كه خبر سوختن كارگران پاكستاني در كارگاهي به آن اضافه شد. بر طبق معمول اين آتش سوزي ها وكشتار كارگران تنها به علت عدم رعايت شرايط ايمني و در حقيقت سودطلبي سرمايه داري است. در همين زمينه كشته شدن بيش از 4 تن از كارگران  ماهشهر در يك آتش سوزي و زخمي شدن تعداد زيادي از كارگران هم به دليل سودطلبي سرمايه داري است.

نظام سرمايه داري جهاني يا انسان ها را براي تداوم سودطلبي خود به  گلوله مي بندد تا بتواند آنان را استثمار كند يا آنكه در شرايطي سخت و طاقت فرسا بدون ايمني به كار مي گيرد تا باز هم بر سودهاي خود بيافزايد. اين كشتار از هر نوع چه به وسيله ي پليس هاي تا دندان مسلح و چه به وسيله ي شعله هاي آتش كه در اثر سودطلبي سرمايه درا ي جان كارگران را مي گيرد و چه به وسيله ي انواع و اقسام بي حقوقي هاي تحميلي به كارگران و زحمتكشان در سراسر جهان ضرورت وحدت هر چه بيشتر صفوف كارگران را در برابر نظام عقب مانده و ارتجاعي سرمايه داري از هر نوعش آشكار مي كند. امروزه كارگران و زحمتكشان در سراسر جهان چه به وسيله ي نيروهاي مسلح و چه با اهرم هاي فشار اقتصادي و اجتماعي، تحت فشارهاي شديد و بي وقفه نظام سرمايه داري قرار دارند و نيروهاي سركوبگر اين نظام از آن چنان سبعيتي برخوردار شده اند كه براي حفظ سود خود از هيچ جنايتي فروگذار نمي كنند.

پيروزي كارگران معادن افريقاي جنوبي در به دست آوردن اضافه دستمزد مورد تقاضا هر چند پيروزي اندكي در مقابله با استثمار سراسري وحشيانه سرمايه داري است اما بيانگر آن است كه كارگران مي توانند با مبارزات متحدانه شرايط را تغيير دهند.

امروزه ضرورت اتحاد و همبستگي تشكل هاي كارگري و مدافعان حقوق كارگر نه تنها در يك كشور  و منطقه بلكه در سراسر جهان بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود. درحالي كه سرمايه داري و نظام منحط آن از هر نوع و دسته اش چه ليبرالي و چه محافظه كار،‌ چه مذهبي و چه سكولار خواهان به بند كشيدن هر چه بيشتر كارگران و زحمتكشان است.  كارگران و زحمتكشان نيز چاره اي جز همبستگي و وحدت و همدلي وهمگامي براي به دست آوردن ابتدايي ترين و طبيعي ترين حق و حقوق خود ندارند.

نظام سرمايه داري كه كه با انحطاط  اقتصادي و اجتماعي واخلاقي هر روز معيارهاي شناخته شده ومورد قبول خود را زير پا مي گذارد براي فرار از بحران هاي روزافزون خود به جنگ طلبي وكشتار روي مي آورد و كارگران و زحمتكشان را فداي توسعه طلبي ها و حل بحران هاي خود قرارمي دهد.

كارگران وزحمتكشان و مدافعان حقوق آنان مي توانند با همدلي وهمبستگي و در پيش گرفتن راه هاي مختلف مبارزاتي هر چه بيشتر صفوف خود را هماهنگ تر كرده و بنيان هاي نظام سرمايه داري كه مبادرت از بهره كشي انسان از انسان است را مورد تهاجم قرار دهند.

امروزه ديگر روشن است كه اندكي از سرمايه داران كه انحصارات مالي و اقتصادي را در دست دارند و مبارزان ضد سرمايه داري آنان را يك درصدي ها نام نهاده اند،‌ با قدرت سرنيزه و اسلحه و با استخدام مزدوران سركوبگر به نام پليس و نيروهاي امنيتي بر 99 درصد مردم حكومت مي كنند و براي حفظ حكومت خود دست به هر جنايتي مي زنند و براي ديگران هيچ حقي جز استثمار شدن قائل نيستند.

آن حكومت ها مراكز قدرت و بنگاه هاي  اقتصادي و تبليغاتي را در اختيار دارند وحقوق اكثريت قاطع مردم را پايمال مي كنند. تنها با همبستگي واتحاد هر چه بيشتر كارگران و زحمتكشان مدافعان حقوق زنان وكودكان و انسان هاي آزاده و باشرف است  كه مي توان در برابر اين اقليتي ناچيز ولي صاحب قدرت ايستاد و مقابله كرد.

پيش به سوي اتحاد هر چه بيشتر كارگران و زحمتكشان و كليه اقشار تحت ستم حاكميت سرمايه 

 

                                                               كانون مدافعان حقوق كارگر