انتشار 12 جلد کتاب درباره سوسیالیسم

 

 

آلیس از گربه پرسید:"ممکن است لطفا بگویید حالا از کدام راه باید رفت؟

گربه پاسخ داد:"این بستگی دارد که به کجا میخواهی بروی".

آلیس گفتن خیلی برایم مهم نیست به کجا بروم".

گربه پاسخ داد:" پس مهم نیست که از کدام راه بروی".

(آلیس در سرزمین عجایب)

 

نشر بیدار اخیر 12 جلد کتاب در باره مدلهای مختلف سوسیالیسم را در سایت خود منتشر کرده است. این کتابها گردآوری مقالاتی است که از سوی مترجمان چپ، یا راسا توسط خود نشر بیدار به فارسی ترجمه شده است، این مجموعه ها یا دارای فصلهایی هستند که از نظم منطقی برخورداراند یا به ترتیب تاریخی نگارش آن تنظیم شده اند. این کتابها عمدتا بحثهای دوران پس از فروپاشی شوروی را پوشش میدهند. هر چند که ردپای موج دوم بحثهایی سوسیالیستی را نیز میتوان در آن سراغ گرفت.

در این کتابها انواع مدل سوسیالیسم بازار معرفی و هم انواع مدل سوسیالیسم و اقتصاد مشارکتی ارائه شده است. در این کتابها به مباحثی نظیر نهادهای تصمیمگیرنده اقتصاد کلان و روندهای عملی شدن آن روشنایی انداخته شده، و به سفسطههای مدافعان هایک نظیر بسیج دانش نانوشته پاسخ داده شده است. وانگهی در این بحثها مسایل مالکیت وسایل تولید، الغای تقسیم کار، اصل توزیع، تعیین قیمت اجناس مصرفی، تعیین میزان سرمایهگذاری، مساله بازار، تمایز از مدل شوروی... مورد بحث قرار گرفتهاند.

این بحثها تنها گوشهی کوچکی از انبوه ادبیات مربوطه را نشان میدهند و حتی بازتاب مقدماتی ادبیات وسیعی که پیرامون سوسیالیسم وجود دارد نباید تلقی شود. متاسفانه در زبان فارسی نه کتابی از این متفکران سوسیالیست (به جز کتاب مایکل لبووتیز و مجموعه مقالات مربوط به سوسیالیسم بازار) ترجمه شده، و نه حتی مقالات اساسی آنها.

بازسازی یک چپ جدید بدون آشنایی، هضم و جذب این بحثها و تدوین یک برنامه معطوف به سوسیالیسم ناممکن است. و کسانی که میگویند چرا از چپها نوری بر نمیخیزد یا کسانی که میگویند درباره سوسیالیسم نمیتوان به طور اثباتی سخن گفت چون از خود جنبشها این برنامه متبلور میشود؛ نامربوط بدون خود را به این ادبیات نشان میدهند و به نیاز سوزان تکوین یک چپ جدید بی توجه میمانند.

نشر بیدار دست همکاری را به سوی همه کسانی دراز میکند که این ضرورت را درمییابند و در انتقال این بحثها کمر همت میبندند. علاقه مندان به این ادبیات میتوانند به این آدرس مراجعه کنند. http://www.nashrebidar.com/

نشر بیدار منتشر کرده است:

1- سوسیالیسم مشارکتی (مدل پات دوین)

2- اقتصاد مشارکتی (مدل مایکل آلبرت و روبین هانل)

3- سوسیالیسم (مدل دیوید لایبمن)

4- سوسیالیسم یازار نه، سوسیالیزه کردن بازار (مدل دیانه السون)

5- سوسیالیسم بازار (مدل دیوید شوایکارت)

6- سوسیالیسم بازار (مدل جان رومر)

7- سوسیالیسم بازار یا سوسیالیسم مشارکتی

8- مدلهای سوسیالیسم مشارکتی

9- سوسیالیسم پس از فروپاشی (رابین بلک برن)

10- برنامهریزی دموکراتیک (مدل ارنست مندل)

11- سوسیالیسم را حالا بنا کنیم (مایکل لبووتیز)

12- بدیل سوسیالیستی (مایکل لبووتیز)

نشر بیدار منتشر میکند:

1 - محموعه مقالاتی درباره سوسیالیسم (مایکل لبووتیز)

2- تضادهای سوسیالیسم واقعی (مایکل لبووتیز)

3- سوسیالیسم زیست محیطی (میشل لووی)