پیام تبریک کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) به کارزار ایران تریبونال

 

رفقا، دوستان، اعضای خانواده های جان سپرده گان و جان بدربردگان از کشتارهای دهه شصت،

سرانجام بعد از پنچ سال تلاش و کارزار بی وقفه، شما اعضای خانواده های جان سپرده گان و جان بدربردگان از کشتارهای دهه شصت، فعالان سیاسی و اجتماعی دست اندرکار کارزار مردمی ایران تریبونال، فصل نوینی به تاریخ مبارزات مردم ایران و جنبش عدالت خواهی آنان که صد سال پیش با انقلاب مشروطیت آغاز و با انقلاب ۵٧ تداوم یافت، افزودید. شما، کاری بزرگ و تاریخی انجام دادید که هیچ کس تا پیش از این و بدون تردید بعد از این نیز قادر به انجام آن نخواهد بود، مگر در فردای واژگونی جمهوری اسلامی به دست توده های رنج کشیده و ستم دیده مردم ایران.

اهمیت مبارزاتی و تاریخی کاری که شما انجام دادید تنها در این نیست که یک رژیم جنایت کار سرمایه داری هم چون جمهوری اسلامی ایران را که سی و چهار سال پیش با حمایت سرمایه جهانی قدرت را در دست گرفت و با حمایت آنها به کشتار انقلابیون در دهه شصت پرداخت، محاکمه کردید. اهمیت کار شما بیشتر در این است، در شرایطی دست به محاکمه جمهوری اسلامی زدید که موازنه طبقاتی به سود این رژیم جنایت کار بوده و شما مردم از حمایت های بین المللی که توازن سیاسی و طبقاتی را به سود شما تغییر دهد، محروم بودید. شما حکومتی را محاکمه کردید که نماد تمام عیار سرکوب سرمایه در ایران است و اگرچه در حال حاضر مورد بی مهری اربانان شان قرار گرفته است، اما در قطب بندی های سرمایه و از سوی چپ ارتدکس که در لابلای جناح های سرمایه داری به بازی سیاسی مشغول است و جانب یکی علیه دیگری را می گیرد، هنوز به وجودش برای مقابله با انقلاب اجتماعی که به دست مردم ایران انجام گیرد اعتقاد است. تصور انجام این محاکمه و به چالش کشیدن یک حکومت جنایت کار توسط مردم، برای کسانی که مبارزه طبقاتی را به درگیری میان جناح های ارتجاعی سرمایه تنزل داده اند و قدرت مردم را هیچ می پندارند، بسیار سخت و به دور از درک شان است.    

هیج کس و هیچ قدرتی قادر نخواهد بود کار عظیمی را که شما انجام دادید تخطه کند. کاری که شما کردید به دل تاریخ ایران و بشریت نشست. جنبش عدالت خواهی مردم ایران که از صدا سال پیش کلید خورده بود، به دست شما تداوم یافت. کار عظیمی که شما انجام دادید در تاریخ ماندگار و الگوئی خواهد شد برای سایر مردم رنج کشید و تحت ستم در سایر کشورهای جهان.

شما با برگزاری این دادگاه، فریاد دادخواهی مردم ایران را به جهانیان رساندید و فصل مهمی از تاریخ عدالت خواهی و برابری طلبی مردم ایران را نوشتید. جنبشی را که شما آغاز کردید، بی هیچ تردیدی معیار و میزانی برای ایجاد یک جنبش وسیع اجتماعی عدالت خواهانه و برابری طلبانه در ایران خواهد بود.

این پیروزی و واقعه مهم تاریخی را به شما و همه ی خانواده های جان سپردگان دهه شصت و توده های تحت ستم و رنج کشیده مردم ایران تبریک می گوئیم.

 

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)

یکشنبه چهاردهم آبان ١٣٩١ برابر با چهارم نوامبر ٢٠١٢