کرکس ها

 

در سرزمینی که

کرکس های سرمایه

پرواز می کنند

برسرما

کشته می شویم

هر روزه

در کارخانه ها

توو من

استثمار می شویم

شب وروز

اما هنوز هم

فاصله ها حرف می زند

بین من وتو

پدرانمان می شکستند

ماشین سرمایه را

اما من وتو

هنوزهم

پیدا نکردیم

آن نت آوازه  

اتحاد را.

 

اکبر یگانه 2012.07.29