آبشار نگاهت

می بارد

رنگهای شاد وزیبا

بر تابلوی زندگیت

واسب های سرکش 

در قاب نقاشیت 

به انتظار آواز تو

نشسته اند

مرغان عشق

در پی نغمه ی تو

با شوق وصالت

به پرواز در می ایند

تا برلب

چشمه شراب ارغوانی لبت

بوسه عشق را بنشاند 

ونی لبکی

با صدای آن عاشق خسته

همراه با نسیم صبحگاهان

در دره زمان

بنوازند

تا باز تاب آن

تمام گلهای دشت  خفته را

بیدار کند

آبشار رنگ

در تابلو زمان

جان تازه میگیرد

وبا تمام قدرت

زندگی را به نمایش در می اورد

وتو در اعماق قلبت

می بینی رنگها را

که چگونه در تو

جاری می شوند.

اکبر یگانه 05.12.2012