رفقا و یاران !

اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور با خرسندی فراوان به استقبال برگزاری ، بزرگداشت پنجاهمین سالگرد کنفدراسیون دانشجویان ایرانی میرود و خود را بخشی از این کاروان بزرگ مبارزان راه آزادی ، دمکراسی و برابری می داند . ما همچنان خود را ادامه دهنده ی  آرمان های کنفدراسیون دانسته  و از همان آغاز راه ، پرچم کنفدرا سیون که همانا اتحاد ، مبارزه  ، پیروزی است را  شعار محوری خود انتخاب کرده ایم .

ما عمیقآ به سنت تاریخی ، ضد امپریالیستی کنفدراسیون باور داشته  و همچنان با ارتجا ع حاکم ( لیکن اسلام سیاسی به جای شاه ) مبارزه می کنیم و خواهان سرنگونی تمامیت رژیم جمهوری اسلامی هستیم . اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور همانند کنفدراسیون به وجود عقاید ونظرات گوناگون در تشکیلات  خود باور داشته  و شکوفائی آنرا در امر مبارزه جاری موثر می داند . ما امروز پرچم مبارزه علیه امپریا لیسم و ارتجاع داخلی را هم استراتژی و هم تاکتیک  خود دانسته و روی دو پا پیش رفتن را ، کلید پیروزی در راه انقلاب و رهائی توده های مردم  بویژه کارگران وزحمتکشان می دانیم .

 ما همچنان با وفاداری به آرمان های کنفدراسیون اطمینان داریم که  نشست شما رفقا ، پیام امید بخشی  برای ادامه مبارزات پیش رویمان  خواهد بود . با اعتماد رفیقانه  به از خود گذشتگی شما رفقای انقلابی و مسئولیتهای خطیری که در آن دوران تاریخ ساز به عهده گرفتید و با  درودهای بی پایان نثار  بخون تپیدگان  کنفدراسیون که در راه مبارزات برابری طلبانه  جان خود را فدای انقلاب کردند. 

 

 

                                     با تقدیم احترام رفیقانه ،

 اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور 

پانزده دیماه ۱۳۹۱ برابر با ۴  ژانویه  ۲۰۱۳