تقدیم به دخترم حلیمه

 

رنگ ها سخن میگویند

 

 

درمیان نورهای آبی وسرخت

نشسته ای

ومن با چشم های خندانم

نگاه می کنم ترا

که هم چون بنفشه ای

در کنار جویبار قلبم

می شکوفی

عطر تو

مرا مست میکند

وبا هرنگاهم

آرزوهایم به گل می نشیند

و یاد بودنت وبا لند گیت

مرا به اوج آسمان

هم چون

پرواز شاهپرک های سپید وسبک بال

میبرد

وبا ابرهای سپید

یکی میشوم

جنگل پائیزی

با رنگهای الوانش

مرا به خود می خواند

ومن در کنار جویباربنفشه ها

به یاد تو

به خواب میروم

تا ترا همیشه

در کنارم حس کنم

وترا در اوج زیبائی

هم چون گل سرخ

در باغ زندگیم ببینمت

که ستاره بخت منی تو

که می درخشی

ومن با آرزوهایم

که خوشبختی توست

به شادی می نشینم 

برای همیشه.

         

   اکبر یگانه:   04.12.2012