بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها 42 باز هم مجازات در ملاء عام اینبار قطع دست

Kategorie: Nachricht

 

 

 

 

 

مجازات وحشیانه قطع دست سارق در ملاء عام نیز از دستاوردهای حکومتی است که قانون مجازات را نه برای ایجاد امنیت و آرامش و آسایش شهروندان که برای ایجاد وحشت و انتشارخشونت و خشونت طلبی در جامعه بکار می گیرد. اینبار این عمل دهشت آور در شیراز صورت گرفت و در ادامه موارد مشابه پیشین در شهرهای دیگر که طی یکسال گذشته صورت گرفته است حکایت از تشدید و افزایش مجازات های حکومتی در ملاء عام می کند. بر طبق گزارشات منتشر شده در یکسال گذشته و در ملاء عام پنج بار عمل قطع دست انجام گرفته است.

در گزارش های مربوط به قطع دست اخیر در شهر شیراز ذکر شده است که همدستان متهم نیز به همین مجازات محکوم شده اند. میتوان انتظار داشت که بزودی چندبار دیگر شاهد انتشار اخبار مربوطه خواهیم بود.

اعدام های علنی, حکم شلاق در ملاء عام و قطع دست در حضور همگان و بویژه در برابر چشمان کودکان همه و همه نشانگر آنست که جمهوری اسلامی بجای حل مشکلات مردم و ریشه یابی معضلات و ناهنجاری های موجود, در صدد ایجاد حکومت وحشت و ارعاب است. همین موضوع نشان از ناتوانی رژیمی دارد که نه تنها مشروع نیست بلکه شایسته سرنگونی است. ترساندن مردم با اجرای نمایشات وحشیانه توسط نقابداران رعب آورش در ارتباطی مستقیم با شرایط سیاسی کنونی نیز می باشد.

شرایطی که جمهوری اسلامی باز هم و بناچار میبایستی از گردنه ای بنام انتخابات کذائی عبور کند و به هر صورتی مجبور به اجرا گذاشتن آنست. چهره بین المللی این رژیم نمیتواند بی توجه به عرف موجود در این سطح باشد. جمهوری اسلامی با برگزاری نمایشات باصطلاح انتخاباتی تلاش می کند موقعیت خود را در سطح بین المللی به روز نماید. برای غلبه بر بی اعتنائی عمومی به انتخابات آتی و پر کردن صندوق ها از آرای تقلبی مسئولین نیازمند فضائی آکنده از رعب و سانسور و سرکوب هستند. از سوئی سایه اعدام را بر سر زندانیان سیاسی سنگین می کند و از جانبی در فضای عمومی جامعه هاله ای از وحشت می پراکند.

انباشت ستمکاری و شیوه های خشونت دولتی و توحش مزدورانش که اینروزها بازاری دوباره یافته است اما میتواند دامان رژیم را بگیرد و یه شکستن بغضی بنیان برانداز که بیش از سه دهه گلوی مردم کشورمان را می فشارد منجر شود. دیر یا زود بنای ستم و تجاوز حاکمان در هم خواهد شکست و حقوق انسانی حرف اول مردم کشورمان خواهد شد.

24.01.2013

Sooren001@yahoo.de