فصل عاشق شدن  

 پروانه ها

 در همه ی فصول عاشق می شوند

 وگلها

 در میان گلدان های سفالی به انتظار آنها

 نسیم

 از میان پنجره میگذرد

 وگلبرگ ها

 با هر حرکتی

 جان می گیرند

 وشبنم را

 با آغوشی باز می پذیرند

 وبا طلوعی خورشید

 از هم باز میشوند

 تا پروانه های عاشق را

در میان پرچم هایشان

 به مهمانی

 عصاره جانشان ببرند

 می تابد خورشید

 ومی نشاندمهرش را

 در میان گلدان های پشت پنجره

 پروانه های مست

 از این عشق جاودانه

 می سوزاند پرهایشان را

 وغرق می شود

 در میان

 گلبرگهای گل های

 همیشه عاشق.

اکبر یگانه 201301.13