این آهنگ  امروز از طرف سازمان ملل ، برای  حمایت علیه نابرابری جنسی و  خشونت  علیه زنان منتشر شده است. هنرمندان زن از 20 کشور از جهان آنرا از آفریقا گرفته تا اروپا و چین و ژاپن و آمریکا وغیره در آن شرکت کرده اند.

واین یک ترجمه سریع و سردستی از آهنگی است که خوانده اند. متن آهنگ در سایت سازمان ملل و یوتیوب هست. http://song.unwomen.org

یک زن

در کیگالی چشم بر بر جهان گشوده است

در ها نوی ، در نا تال و رام الله و تانقیه

عزم استوارکرده ،

نفسی تازه می کند،

و فریادی بر میکشد.

در لاهور ، د رلاپاز و در کامپالا

اگرچه او به فاصله ای دور ازنیمی ازجهان  با منست

در دلم چیزی مرا بر سخن وامیدارد:

ما همه "یک زنیم"!

تو فریاد بر می کشی

ومن صدای ترا می شنوم،

چرا که ما همه " یک زنیم"!

هنگامی که تو آزرده خاطری

من نیز خاطرم آزرده است،

چرا که ماهمه " یک زنیم" !

امید تو ، امید من است

و روزی چون خورشید رخشان خواهیم بود.

 

در خوارز از حقیقت سخن می گوید

و گامی برداشته

و بی دیگران می آموزد که سخن از جقیقت بر زبان آرند

در جی پور ، نامش نام جی پو ر است

و در مانیلا و سا لتا و امبو

اگرچه متفاوت از همیم

او ومن ، در پیوندیم.

 

ما همه " یک زنیم" ،

شجتعت تو مرا قوی تر میسازد

چرا که  ما همه"یک زنیم".

تو آواز سر می دهی

ومن هم آواز توام چرا که ما  همه " یک زنیم".

رویای تو رویای من  است.

و روزی چون خورشید رخشان خواهیم بود.

چون خورشید رخشان خواهیم بود!

ومردی، صدای او را می شنود

و مردی ، د رپیکار او  همرزم است

از روزی به روز دیگر،

کهنه راه های گذشته را به فراموشی می سپارد

و یک زن در در یک زمانه.

اگرچه او به فاصله ای دور ازنیمی ازجهان  با منست

در دلم چیزی مرا بر سخن وامیدارد

ما همه "یک زنیم"

پیروزی های تو برما نیز رفعت می دهد  

چرا که ما همه " یک زنیم".

تئ بر میخیزی و من سر بلند تر می ایستم

چرا که ما همه یک " زنیم".

جهان تو جهان من است

 و روزی چون خورشید رخشان خواهیم بود.

چون خورشید رخشان خواهیم بود!

 چون خورشید رخشان خواهیم بود

چون خورشید رخشان خواهیم بود