دیکتاتورها

 

وقتی دریا را

حتی با مه

دیوار می کشند

دیکتاتورها

زندگی را

به سخره می گیرند

وعشق را

در عمق دریا

مدفون می کند

جنگل فریاد می زند

از مااست برمااست

که تبر راتبر می کنیم

شبنم اشک آهوان سیه چشم

بربستر کوه

جاری میشود

تا گلهای بنفشه

فریاد عشقش را

درکوه

باز گو کند

چرا که

گرگها  می درند

هم کیشانشان را

درعصر

از خود بیگانگی

آهای آدمها

هنوزهم از دور

صدای انسانهای عاشق

به گوش می رسد

بیدار شو

بیدار شو 

ازخواب هزار ساله

ببین

اسلحه فکری

دیکتاتورها را.

اکبر یگانه  2013.03.15