تنهائی

 

وقتی پنجره ها

کوچک وکوچکتر

می شوند

تو نگاه می کنی

از سوراخی

به اندازه

عدسی چشمت

آن سوی پنجره

می بینی تو

دیوار را

وباز

پنجره ای

به اندازه

عدسی چشمت.

 

اکبر یگانه

2013.03.21