به یاد همکاره از دست رفته: سارا  باقرامیان                      

 

بهار خاموش 

 

وقتی رنگها

با فصول قهر می کنند

بهار را تو

بی رنگ می بینی

آسمان تیره وغمگین

پرندگان سر در گریبان

گلها رنگهای خود را

باخته اند

درختان تن عریان خود را

با برف می پوشانند

..........

تابستان

تمام رنگهایش

در پس ابرهای سیاه

پنهان است

خورشید

بدون  نور وگرما

در آسمان

از شرق به غرب میرود

پرندگان

لانه های خود را

در میان ابر های سیاه

میسازند

تا جوجه هایشان

ازبی آبی نمیرند

.........

پائیز

رنگهای نامرئی را

با خروش رودخانه

به دشت و صحرا میبرد

ومیوه های کال

از درختان

همچون گلوله های سربی توب

به هر سو پرتاب میشوند

وهمه جا را

سیاهی میپوشاند

.......

اما زمستان

آسمانش را

با رنگین کمان مصنوعی می پوشاند

وگلهای پلاستیگی

برهررنگش می رویند

وپرندگان مهاجر

در قوس کمانش

هم چون گهوارئی

در رویاهای خویش

به خواب ابدی می رونند

تا شاید رنگها

با فصول  آشتی کنند.  

اکبر یگانه 2013.03.28