فراخوان هفته دفاع از کارگران زندانی

 

کارگران وآزادیخواهان

 

رژیم جمهوری اسلامی ایران همزمان با هجوم به معیشت کارگران و گسترش فقر وبی حقوقی برای خانواده کارگری وکل جامعه موج دستگیری کارگران را شدت بخشیده است .هم اکنون دهها فعال کارگری و سیاسی در زندانها بسر میبرند .غالب حسینی،  علی آزادی ، شریف ساعد پناه ، شاهرخ زمانی ، بهنام ابراهیم نژاد، پدرام نصراللهی ، رضا شهابی، محمد جراحی و فریبرز رئیس دانا و.....و دهها کارگر و فعال سیاسی دیگر

برای اعتراض به دستگیریها وحمله به جنبش کارگری روزهای ١٥تا ٢٢ آوریل امسال را هفته دفاع از جنبش کارگری اعلام میکنیم.و روزشنبه٢٠ آوریل را در این هفته کارگری به روز حرکت سراسری اختصاص میدهیم .

در این هفته به هر طریق ممکن اعم از اکسیون یا پیکت یا نمایشگاه ومراجعه به نهادهای کارگری درمحل زیست وکارخود صدای اعتراض کارگران و زندانیان سیاسی را برعلیه سرمایه وجمهوری اسلامی رساتر میکنیم

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

هیات هماهنگی احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست