بیدار شو همچون بهار

بهار آمد

با تمام زیبائی هایش

خورشید

شکافت ابر های تیره را

دریا با موج هایش

بوسه زد

برساحل مهر

گلهای سرخ سیب باغ

ظاهر شدن برشاخه ها یشان

تا پرندگان

خوش آواز را

به میهمانی گل سرخ

فرا خوانند

پروانه های رنگین

می رقصند برگلزارها

قوی سپید همیشه عاشق

نشست بر برکه عشق

تا بیرون بیاورد

جوجه هایش را

شقایق ها

با پرچمی به سرخی رنگشان

در تمام کارخانه ها

به حرکت درآمدند

تا روز کارگر را

به همه زحمتکشان نوید دهند

این بار بجای شبح مارکس

خورشید دیدگاها او

در تمام جهان می تابد

ونوید دنیای

بدون طبقه را

در سراسر جهان  می دهد.

                                                 اکبر یگانه      23.04.2013