روز کارگر

 

کارام ارزانتر از کار تو

بیش از تو تحقیر می شوم

کارام بیشتر از تو

بیش از تو استثمار می شوم

تو نیز تحقیرم می کنی

در خانه نیز تحقیر می شوم

تو نیز استثمارم می کنی

در خانه نیز استثمار می شوم

...

کار را از خانه شروع می کنیم

یاد بگیر

من و تو در خانه برابریم

من و تو در کارخانه برابریم

...

فرزندم یاد بگیر

مامان و بابا نان دادند

مامان و بابا برابرند

مامان و بابا مبارزه می کنند

ما با همسایه مان

که د رکارخانه ما کار می کند

با هم مبارزه می کنیم

ما نان نداریم

ما خانه نداریم

ما  حق وحقوق نداریم

بچه های ما به مدرسه نمی روند

ما با همسایه هایمان

ما با کودکانمان

ما با همه کارگران و دیگر هم رزمانمان

در دنیا روز کارگر را جشن نمی گیریم

ما این روز را روز مبارزه می دانیم

ما برای دنیای بهتر  نه

چرا که این دنیا خوب نیست که بهتراش را بخواهیم

ما برای دنیای دیگری مبارزه می کنیم

ما با همه کارگران و دیگر هم رزمانمان در دنیا

بر علیه سرمایه و سرمایه داران مبارزه می کنیم

پروانه قاسمی 26/04/2013

Ghassemi2@yahoo.ca

www.djaber-ka-parvaneh-gh.com