پیرامون پرسش رفیق روزبه از تلویزیون برابری

 

با توجه به سوال رفیق روزبه ، باطلاع میرسانیم که کلیه برنامه های رادیوتلویزیون برابری از جمله مصاحبه رفیق بیژن سعید پور بارفیق حسن حسام (نگاهی به نشست دوم تشکل های چپ و کمونیست و پاسخی به داعیه های رفیق محمد رضا شالگونی ) زیر نظر هیئت تحریریه برابری تولید و پخش گردیده و می گردد .   

 

هیئت تحریریه رادیو تلویزیون برابری

آوریل 201329