انتظار

وقتی خورشید

به انتظار کرم شب تاب

طلوع نمی کند

ورودخانه

منتظر چشمه ها

دست به اعتصاب می زند

وعلف

منتظر کوسفند می شود

ودرختان

منتظر تبر می مانند

تا دسته ای

از انها ساخته شود

وقتی زنان

خود را اسیر می کنند

در حجاب

به انتظار آزادی

ونمی گویند از درد ورنجشان

وقتی کودکان کار

در تمام دنیا مثله می شوند

وقتی حقوق بشر

در سراسر جهان

پوشالی است

وقتی من وتو

به انتظار قهرمان

حرکت نمی کنیم

در

روی همین پاشنه

خواهد چرخید

وشب از پی روز خواهد امد

وجانیان بر ما

حکومت خواهند کرد.                    اکبر یگانه 2013.05.19