"انتخابات"!!

بیش از دوهزارو پانصد سال

کشت وکشتار  شاهان و فرمان روایان

مادران داغ دار، کودکان فقر وکار

اینک، فرمان روایان و جانیان

برای دوام جهل و خرافه

به فرمان خدایانشان

در شهرهای سیاهی و تباهی

قتل عام می کنند هر زمان

برای بقای خویش

حامیانشان در جهان

نوکران خود را انتخاب می کنند

دگر بار بوی تعفن

سبز و سیاه در هم می آمیزد

برای حفظ سلطه سرمایه داران

و نامش را می گذارند انتخابات

پروانه قاسمی 15/05/2013

Ghassemi2@yahoo.ca       http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com/